‘Windmolens A73’

De plannen voor windmolens langs de A73 zijn pas enige maanden geleden voor

Weezenhof goed duidelijk geworden. Sinds die tijd is het onderwerp een ‘trending topic’: niet meer weg te denken uit het dagelijkse gesprek in de wijk. Zie bijvoorbeeld Nextdoor en de regionale pers. Een overzicht en impressie van de bewonersbijeenkomst op 15 april.

Bijzonder

Het gebeurt niet zo vaak dat een wethouder op bezoek komt bij bewonersoverleg in Weezenhof. Laat staan twee. En helemaal bijzonder als dat wethouders zijn van een andere gemeente. In dit geval van de gemeente Heumen: René Waas en Leo Blokland, vergezeld door een tweetal ambtenaren. We praten over het platformoverleg in de Prins Clausschool op 15 april. Blue Bear Energy was daar ook. Op dit moment zijn zij de enige organisatie met concrete uitvoeringsvoorstellen. De bijeenkomst kwam tot stand dankzij een succesvolle lobby van bewoners en het bestuur van het Bewonersplatform Weezenhof. Wethouders van de gemeente Nijmegen waren er niet bij. Zoals op een vorige bewonersbijeenkomst door een Nijmeegse ambtenaar werd gezegd: ga vooral vast van start als je bezwaren hebt.

 

Niet aan dovemans oren

Het advies alvast te starten met bezwaren maken was niet aan dovemans oren gericht. In de week voorafgaande aan de bijeenkomst stelde Bart Huitsing in sneltreinvaart een petitie op, ondertekend door meer dan driehonderd bewoners. Kern van die petitie: ‘Er wonen ook aan de andere kant van de gemeentegrens mensen die zich, net zoals bewoners van Heumen, zorgen maken over woon- en leefgenot.’ En verder: ‘We staan al meteen met 1-0 achter.’ Reden: de gemeente Heumen praat al veel langer met zijn bewoners, terwijl het gesprek met Weezenhof pas net begint. De petitie vraagt daarom aan de gemeente Heumen een time-out in te lassen, om ‘achterliggers’ erbij te kunnen betrekken. Het bestuur van het bewonersplatform schaarde zich, bij monde van Carel van Nahuijs, achter dit verzoek. Het platform heeft in een eigen verklaring concrete zaken naar voren gebracht die in de Ruimtelijke visie duurzame energie van Heumen aangepast zouden moeten worden, alvorens het document ter inzage te leggen. Om werkelijk van een dialoog te spreken, zou Weezenhof meer kansen moeten hebben om mee te denken en mee te praten. Voor de complete reactie van het bewonersplatform: www.a73molens.nl .

Veel informatie, weinig dialoog

Op 15 april streefden wethouders en ambtenaren vooral naar informatieverschaffing. Deels een herhaling wat in Heumen al was gezegd. Een aantal zaken werd duidelijker. In ieder geval is Weezenhof formeel belanghebbende in alle procedures, omdat de hele wijk binnen de zone van tienmaal de tiphoogte van de windmolens komt te liggen. Verder: om de benodigde duurzame energie te kunnen opwekken zijn acht windmolens nodig met een tiphoogte van 148 meter, vier windmolens met een tiphoogte van 210 meter of drie als de tiphoogte wordt gehanteerd die Blue Bear Energy voorstelt: 241 meter. Zou de gemeente Heumen helemaal geen windmolens willen plaatsen, dan zou 92 (!) hectare zonneparken aangelegd moeten worden om de vereiste hoeveelheid duurzame stroom op te wekken. De voorstellen van Blue Bear Energy zijn inderdaad voorstellen. Daar kan nog van alles aan gewijzigd worden. Definitieve invulling komt bij de fase van bestemminsplannen in beeld. In een sneltreinvaart werden vervolgens door (onafhankelijk) gespreksleider Hans Etman schriftelijk ingediende vragen beantwoord. Efficiënt? Zeker, maar ook een gevoel van frustratie achterlatend. Carel van Nahuijs refereerde daaraan in zijn afsluiting. Participatie, coöperatie en draagvlak zijn sleutelwoorden en toetsstenen bij het invoeren van nieuwe energie. Dialoog en debat horen daarbij. Dat kwam op 15 april niet goed uit de verf. Een van de Heumense wethouders voelde dat aan en toonde in zijn slotwoord begrip voor de woorden van Carel. Het document Ruimtelijke visie duurzame energie van de gemeente Heumen ligt sinds 23 april ter inzage. De termijn om een zienswijze in te dienen loopt af op 4 juni. Meer weten, ook over de procedure?

Alle belangrijke zaken staan op www.heumen.nl/energievisie.

menu