William van den Berg, directeur Prins Clausschool

“Ik ben heel gelukkig en tevreden dat ik in deze school als directeur ben benoemd”

De benoeming van een nieuwe schooldirecteur is een belangrijk gegeven voor een wijk. Immers, de directeur bepaalt voor een groot deel het type en de vormgeving van het onderwijs. Voor veel kinderen is goed onderwijs bepalend voor hun levensloop. Maar ook door de contacten met de ouders heeft de schooldirecteur veel invloed op de Dukenburgse wijk als geheel. William komt uit deze streek. Hij genoot zijn docentenopleiding aan het HAN-college in Nijmegen. Daarna heeft hij in diverse scholen verschillende onderwijsfuncties gehad. Zijn laatste positie was die van directeur van de basisschool Hartenaas te Grave, waar hij vijftien jaar op de directeursstoel heeft gezeten. Hartenaas kreeg onder zijn leiding een herkenbare huisstijl en de school betrok een geheel aan de eisen van deze tijd aangepast schoolgebouw. Het Jeelo-gedachtengoed* (zie hieronder), ontwikkelingsgericht werken en PBS** (zie hieronder) werden door William ingevoerd. Op een Jeelo-school leren leerlingen samen met de mensen uit hun directe omgeving. ‘Leraren’ zijn immers overal. Leerlingen werken samen aan projecten. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen hun competenties. Leerlingen hebben daardoor zicht op hun leerdoelen. Ze weten wat ze al kunnen en wat ze nog moeten gaan leren. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Het gaat om zaken die goed werken. PBS stimuleert gezamenlijk gekozen kernwaarden. Op Hartenaas waren dat er drie: verantwoordelijkheid, respect en veiligheid, zorgen voor een fijn schoolklimaat. Op Hartenaas stond het welbevinden centraal. Sinds juni 2021 was Hartenaas PBS (positief bekrachtigen) gecertificeerd. Met zijn frisse aanpak en niet aflatend enthousiasme wist hij ieder schooljaar een team supergemotiveerde leerkrachten in het veld te brengen. Hij borduurde met veel verve verder op het open karakter van Hartenaas, waarbij hij zoveel mogelijk de wijk wilde betrekken.

Betrokken en collegiaal

William wordt door zijn collegae verder beschreven als een betrokken en collegiale onderwijsman in hart en nieren. Hij is een enthousiaste realist die weet wat nodig is om goed onderwijs te verzorgen in de 21e eeuw en met een daarbij horende onbekende toekomst.

  Hij legt de lat hoog. Door zijn opleiding en opgedane kennis weet hij wat het is om een goede schoolleider te zijn. Hij hanteert daarbij humor bij zijn leiding en zijn contacten. Een open en eerlijke communicatie is zowel met collegae, ouders en leerlingen kenmerkend voor zijn optreden. Zijn vastberadenheid, innoverend vermogen en passie voor het onderwijs hebben voor zijn vorige school veel gebracht en zijn van meerwaarde voor iedere basisschool die bouwt aan modern en vooruitstrevend onderwijs. Waarom ben je naar de Prins Clausschool gekomen William? “Ik meende dat ik na vijftien jaar behoefte had aan een nieuwe uitdaging.” William zit hier dan wel goed, want er staan voor de Prins Clausschool grote nieuwbouwplannen te wachten.

“Allereerst wil ik je toch zeggen dat ik heel gelukkig en tevreden ben dat ik in deze school als directeur ben benoemd. Inderdaad er is hier wat betreft het onderwijs nog heel wat te doen. Hoge punten alleen is zeker niet alleen zaligmakend. De kwaliteit van het onderwijs kan wellicht ook in deze school een slag naar boven. Ik probeer van de school een opleidingsschool te maken van aspirant-docenten. Dat zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en nieuwe visies in het schoolgebeuren brengen. Ik heb hiermee in mijn vorige school goede resultaten bereikt. Het is immers belangrijk dat het kind binnen de samenleving als geheel maar ook in de groep leert functioneren. Dit is vaak bepalend voor het latere succes in het leven. We moeten er een beetje vanaf dat de academische prestaties uitsluitend bepalend zijn voor het succes in de samenleving. Misschien is het nog belangrijker dat men weet hoe met anderen om te kunnen gaan.”

Wijk meer betrekken

“Dan heb ik natuurlijk ook een grote klus bij de organisatie en verwerkelijking van de nieuwbouwplannen. Een streven van mij is om de wijk meer bij de nieuwbouw te betrekken. Ouders moeten graag naar de school van hun kinderen komen, om gezamenlijk te helpen het onderwijs in de wijk te optimaliseren. Onderwijs is niet alleen de taak van de school, maar goed onderwijs is een samenspel van gezin en school. Waar het gezin disfunctioneert ziet men onmiddellijk de ongunstige gevolgen bij de schoolprestaties en het gedrag van het kind op school. De school moet naast de onderwijstaak ook een sociale dimensie binnen de wijk krijgen. Het is wenselijk dat wijkbewoners voor overleg met de school elkaar onderling kunnen ontmoeten. Dat zal niet alleen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen, maar ook de sociale cohesie van de wijk doen toenemen. In Grave bestond de wens de nieuwbouw van de school te integreren in de bouw van een seniorencentrum. Dat is er helaas nooit van gekomen. Een gemiste kans. Om deze sociale betrekkingen tussen school en de wijk te stimuleren organiseerde ik jaarlijks een voetbaltoernooi. Ik verzorgde bovendien als dj de muzikale omlijsting van vrijwel alle feestelijke activiteiten op Hartenaas.” William is officieel voetbal(keeper)/- trainer te Cuijk. Als hobby heeft hij tevens het als dj optreden bij feestjes in besloten kring.

Constructief

Het gesprek van meer dan een uur was aangenaam en constructief. Op veel plaatsen deelden we elkaars opvattingen. Gaande het gesprek kregen we de indruk dat Weezenhof de juiste schooldirecteur heeft gekregen die past in onze wijk. The right man in the right place. Williams plannen zijn veelzijdig en spannend en getuigen van een moderne schoolvisie en durf. Dan zijn er de zorgen voor een nieuwe school, waarvoor hij mij de juiste persoon lijkt. Hij heeft in Grave ervaring met nieuwbouw van een school gehad, en dat was succesvol. Kortom, Dukenburg mag zich gelukkig prijzen. We hopen dat William hier gelukkig wordt en dat hij zijn idealen kan verwezenlijken.

Bericht september 2022

* Jeelo: Je Eigen Leeromgeving

Leren op de Jeelo-manier is samen werken aan een projectresultaat waarvoor je kennis en verschillende competenties nodig hebt. Zo komen de talenten van elk kind tot hun recht.

Jeelo-leerlingen werken schoolbreed van groep 1 tot en met 8 aan maatschappelijk relevante projecten. Zes weken lang staat de hele school in het teken van het project. De projecten vormen de kapstok voor al het leren. Je kunt er wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en EHBO, techniek en digitale geletterdheid geïntegreerd mee aanbieden. Wat je alle maal integreert en wat niet, bepaal je zelf. Wil je nog een stapje verder gaan? Dan kun je ook lezen, taal, rekenen en/of Engels integreren. Ook daarvoor heeft Jeelo content. Door samenhang in de leerstof aan te brengen, zien de kinderen de verbanden tussen wat ze op school leren en de wereld om hen heen. Dat is pas echt betekenisvol leren.

Tekst: www.jeelo.nl

** PBS: Positive Behavior Support

Positive Behavior Support is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. Ook wordt er samenwerking gezocht met ouders, jeugdzorg en gemeenten. PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald.

Tekst: www.wij-leren.nl

menu