Vragen en antwoorden 24-10-2019

Vragen en antwoorden 24-10-2019

-Wat gebeurt er als de ARN midden in de winter uitvalt? 
De mogelijkheid van een warmtenet voor Dukenburg wordt onderzocht, met de ARN (afvalverwerking regio Nijmegen) als warmtebron. Voor een warmtenet geldt altijd dat er een back-up moet zijn voor wanneer deze warmtebron uitvalt. Dit wordt opgelost door de inzet van een zogenaamde hulpwarmtecentrale (HWC).

De hulpcentrale, Margaretha van Mechelenweg in Nijmegen-Lent (Foto: google)

-Wie betaalt het als ik nieuwe radiatoren nodig heb (ik ben huurder)
Als uw verhuurder kiest voor een andere manier om de woning te verwarmen, dan zal deze zowel de installatie (ketel) als het afgiftesysteem (radiator, vloerverwarming, of wat anders) betalen. 

-Waarom niets over zonnepanelen in de presentatie?
Zonnepanelen om energie op te wekken (PV) zijn een goede mogelijkheid om in (een deel van) de energiebehoefte te voorzien. Tijdens de presentatie van Jos van der Lint (loket duurzaam wonen plus) is hier kort op ingegaan.

-Kan ik dadelijk nog mijn thermostaat gebruiken? (huurder) 
Ook wanneer er gekozen wordt voor een warmtenet is dat mogelijk. In plaats van een ketel komt er een afleverset in uw woning. Via de afleverset worden de leidingen en radiatoren gevoed met warm water. De thermostaat dient voor het regelen van de temperatuur per ruimte. Misschien is het wel nodig om een andere thermostaat te installeren.  

-Waarom heeft de gemeente in aanloop wel contact gezocht met woningbouwcorporaties en energieverstrekkers netbeheerder maar de particuliere woningbezitters hier buiten gelaten? (Dat is 1/3 van de wijk. Wat is er terecht gekomen van de oude plannen die er liggen. Betrek de eigenaren eerder, leer van het verleden. De particuliere eigenaren moeten investeren en de vraag is of ze dat terugverdienen. We willen graag eerlijke antwoorden.) 
Het klopt dat de gemeente is begonnen met de woningbouwcorporaties, de netbeheerder en de warmteleverancier. De gemeente heeft – na de toekenning van de rijkssubsidie- een onderzoek naar de mogelijkheden van het warmtenet opgestart. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden om het bezit van woningcorporaties aan te sluiten. Als dit haalbaar blijkt is er ook een mogelijkheid dat particuliere woningen hierop worden aangesloten. Dit zullen we meenemen in het wijkwarmteplan. 
Na de wijkavond van 24 oktober hebben zich ca 15 particuliere eigenaren aangemeld om mee te denken bij de uitwerking van het wijkwarmteplan. Het is de bedoeling dat eigenaren inzicht krijgen in de keuzes voor een warmtebron die het aardgas vervangt (wijkniveau) en de maatregelen die daarvoor nodig zijn per woning, zodat een goede afweging kan worden gemaakt op duurzaamheid, betaalbaarheid en andere criteria die door de inwoners van Zwanenveld belangrijk gevonden worden.

-Bij keukenrenovatie dan elektrisch koken? Nu al standaard? 
Een van de belangrijke stappen om aardgasvrij te worden is niet meer koken op gas. Dus als u een keuken renoveert is het altijd verstandig om over te stappen van koken op aardgas naar koken op inductie. Houdt u er rekening mee dat daarvoor misschien de elektriciteitsaansluiting moet worden aangepast. 

-Hoe gaan jullie dat doen? Kan ik op gas blijven koken? 
We gaan nu beginnen met het maken van een plan om Zwanenveld aardgasvrij te maken. Dat plan is begin 2021 klaar en beschrijft de stappen die we (gemeente, Liander, woningeigenaren, e.a.) moeten zetten om dit te bereiken. Het doel is om in 2035 aardgasvrij te zijn. Als u daarna op gas wilt blijven koken dan is dat wel mogelijk, maar het gas wordt dan niet meer zoals nu via een aansluiting in huis geleverd. 

-Graag bijeenkomsten apart voor huurders en kopers?
Het is een goed idee om bij de komende wijkavonden rekening te houden met een apart programma voor huurders en kopers. We vinden het ook belangrijk om bijeenkomsten te blijven organiseren voor de hele wijk. Zodat u samen, huurders en kopers, kunt praten over de beste oplossingen voor Zwanenveld. 

Opmerking: Er waren diverse tips en opmerkingen over de woningen van de woningcorporaties. Die geven wij door aan de betreffende organisatie.  

-Mensen willen niet méér gaan betalen dan als we nu al doen’?
Betaalbaarheid is voor u een belangrijk aandachtspunt. De gemeente, Liander en woningcorporaties vinden dit ook belangrijk. Als u meedoet bij de uitwerking van het wijkwarmteplan kunt u uw inbreng hebben en kunt u goed volgen welke keuzes gemaakt worden.  

-Worden bovenste etage van hoogbouw wel warm met warmtenet? 
Als een warmtenet wordt aangelegd moet bij het ontwerp en de uitvoering rekening gehouden met de uitgangspunten dat hiermee elke woning goed verwarmd kan worden. Ook de woningen op de hogere verdiepingen. 

-Wat doet een woningcorporatie met huurders die weigeren?  
Voor de overgang van aardgas naar een andere warmtebron worden er ingrepen gedaan aan de woning. De voorzieningen voor warm water (ketel) en verwarming (boiler) moeten worden vervangen, en het (gas)kooktoestel. Dit zal vaak worden gecombineerd met andere noodzakelijke renovatie-ingrepen, zoals isoleren en verbeteren van de woning. Voordat dit gebeurt, moet de woningcorporatie een plan uitwerken en ter goedkeuring voorleggen aan de huurders. Van de huurders moet ten minste 70% instemmen. Als deze instemming er is kan de woningcorporatie het werk in alle woningen uitvoeren, ook bij de mensen die niet hebben ingestemd. 

-Als er een warmtenet komt, krijgen we dan nog meer buizen?  
Als er een warmtenet komt kunnen er andere buizen (of leidingen) komen. Als in uw woning andere leidingen nodig zijn, dan worden de oude weggehaald en komen er nieuwe leidingen terug. 

-Hoe wordt er nagedacht over de gezondheid en de maatregelen? 
We nemen de gezondheidseffecten van de maatregelen mee in de wijkanalyse. Daarnaast kijken we ook op landelijk en stedelijk niveau naar de effecten van de mogelijke warmtebronnen die het aardgas vervangen. Landelijk is hiervoor het Programma Aardgasvrije Wijken opgericht. Meer informatie op landelijk niveau vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/bestaande-gebouwen-aardgasvrij-maken. 

-Wat zijn de kosten?  En wat is de planning? 
We zitten nog helemaal aan het begin van het opstellen van het wijkwarmteplan. In het wijkwarmteplan brengen we de kosten voor het aardgasvrij maken in beeld. Dit gaat over de kosten voor eigenaren van woningen, de netbeheerder, de gemeente en de leverancier(s) van warmte. We maken gebruik van landelijke kengetallen, en vullen dit aan met lokale onderzoeken waar dat nodig is. Als dit wijkwarmteplan begin 2021 klaar is dan hebben we daar ook een uitvoeringsplan bij, wat de stappen beschrijft die nodig zijn om in 2035 aardgasvrij te zijn. Per stap kunnen de kosten en planning nauwkeuriger in beeld worden gebracht.  

-Is er contact met andere woningbouwcorporaties in Nederland? 
Ja, we wisselen regelmatig ervaringen uit met andere steden die een vergelijkbare aanpak hebben. Dit wordt ondersteund door de ministeries EZK, BZK (economische zaken en klimaat en binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) en landelijke organisaties zoals RVO (rijksdienst voor ondernemed Nederland) voor energie en subsidies, Platform 31 (grote steden) en VNG (vereniging Nederlandse gemeente). Maar we hebben ook rechtstreekse contacten met steden die in aanpak goed vergelijkbaar zijn, zoals Utrecht, Schiedam, Purmerend en Hengelo. Deze uitwisseling geldt voor gemeenten en woningcorporaties. Woningcorporaties wisselen ook hun ervaringen uit via hun belangenkoepel Aedes. 

-Hoeveel energie verliest het warmtenet onderweg?   
Het warmtenet zoals nu voor Dukenburg wordt onderzocht zal worden gevoed door de afvalverbrandingscentrale ARN in Weurt. De warmte van daar wordt via een leiding naar de wijk getransporteerd. Tijdens het transport treedt er energieverlies op, maar onder andere door de leidingen goed te isoleren, door goede afmetingen te kiezen, probeert men het warmteverlies zoveel mogelijk te beperken. 

-Is er tegemoetkoming van noodzakelijke vervanging als gevolg van dit project in de keuken? (pannen etc.) 
Alle kosten, dus ook die voor de overgang van koken op aardgas naar koken met inductie, worden in beeld gebracht. Daarbij wordt ook bekeken wie deze kosten moet dragen. Investeringen in de woning horen bij de eigenaar. Uitgangspunt is dat de hele operatie betaalbaar moet zijn, voor woningeigenaren. Als het niet betaalbaar is zullen we dit in het wijkwarmteplan opnemen. Dat wil zeggen dat we naast de kosten de draagkracht van de wijk moeten meenemen, dat kunnen we niet per huishouden bepalen, maar we kunnen wel een algemene inschatting maken. Het is mogelijk om in het plan voorstellen op te nemen voor de betaalbaarheid. U kunt dan denken aan subsidies, leningen, maar ook aan collectieve oplossingen. Het kan ook zijn dat er landelijke maatregelen komen, zoals het reguleren van tarieven en belastingen voor energie en warmte.  

-Beginnen ze pas in 2035? Wonen wij over 10 jaar nog in deze wijk?  
We beginnen eerder, om ervoor te zorgen dat we in 2035 aardgasvrij kunnen zijn. We doen het stap voor stap, en houden u bij elke stap betrokken en geïnformeerd. Naast aardgasvrij worden is het goed om te kijken of uw woning voor lange tijd geschikt is om in te blijven wonen. Denk aan aanpassingen voor als u ouder wordt en mogelijk hulpbehoevend. Als u wilt verhuizen en uw woning verkoopt dan is het ook goed dat deze woning voorbereid is op het aardgasvrij worden.  

-Wat moet ik doen als eigenaar van een appartement in een VvE? 
De VvE (vereniging van eigenaren) zal een plan maken voor het vervangen van het gas. U zult daar als lid van de VvE in mee kunnen beslissen. Het is ook goed als de VvE al meedoet in de uitwerking van het wijkwarmteplan.

Bron en verantwoording: gemeente Nijmegen

menu