‘Visie Kanaalzone’

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal (ten zuiden van de Neerbosscheweg, bedrijventerrein Winkelsteeg en rond station Goffert).

 

Vanaf augustus 2020 starten communicatieacties. Op donderdagavond 27 augustus is er een informatiebijeenkomst.

Dit alles is onderdeel van het toekomstplan ‘Omgevingsvisie Nijmegen, stad in beweging’. Dit plan is naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder meer in dat we de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen moeten opvangen. Er moet dus gezocht worden naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone.

 Het idee is grofweg dat in het gebied woningen worden toegevoegd en er meer een mix komt van werken en wonen. Dat het kanaal veel meer wordt benut en er betere verbindingen komen met de omliggende wijken. En om extra ruimte te maken voor bebouwing bij station Goffert denkt men ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen van de Graafseweg bij het station. Er zijn volop kansen om de Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg mooier te maken.

In een eerste fase (mei-juli 2020) is met verschillende betrokkenen gesproken over de eerste ideeën. En er zijn digitale bijeenkomsten geweest. Na de zomervakantie worden deze ideeën uitgewerkt. Dan volgt de aanvraag voor een Woondeal bij het Rijk voor o.a. financiële ondersteuning. Voor deze aanvraag zijn plannen voor de Kanaalzone en Winkelsteeg op hoofdlijnen nodig. Ook wordt in dit plan gesproken over het stationsgebied Goffert en tijdelijke woningen in de Winkelsteeg. Vreemd dat de huidige berichtgeving (juli 2020) niets over Dukenburg vermeldt. 

Winkelcentrum Weezenhof valt buiten het plangebied.

De gemeente wil nu zoveel mogelijk in gesprek met bewoners, ondernemers en organisaties die in de gebieden wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. Dit is voor een deel al gebeurd en krijgt een vervolg na de zomervakantie 2020. Op donderdag 27 augustus volgen tafelgesprekken tussen 16.00 en 22.00 uur. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via klik hier voor mail Kanaalzone onder vermelding van voor- en achternaam (+ eventueel bedrijfsnaam) en de naam van de wijk/buurt waar men woont/gevestigd is. Aangemelde ontvangen in de week voor de bijeenkomst aanvullende informatie.

Meer informatie Klik hier voor meer informatie Kanaalzone

Bericht juli 2020

 

menu