‘Verbeteringen rond Winkelcentrum Dukenburg’

De Nijmeegse gemeenteraad wil dat de verbeteringen in en rond Winkelcentrum Dukenburg zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Er dreigt vertraging, maar die moet zo kort mogelijk zijn.

Het gemeente Nijmegen heeft in de Stadsbegroting 2023 7,2 miljoen euro uitgetrokken voor verbeteringen van Winkelcentrum Dukenburg en omgeving. Er komen honderden nieuw woningen. Trein- en busstation worden opgeknapt. De omgeving wordt groener. Er zijn veel partijen betrokken bij de ontwikkeling hiervan: de gemeente zelf, de provincie Gelderland, de Nederlandse Spoorwegen, ProRail en de ruim vijftig eigenaren in het winkelcentrum. Tot nu toe zijn er geen bewoners bij betrokken.

Begroting

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden starten in 2027. De vraag is of dat gehaald wordt. Het college van B en W heeft in de Stadsbegroting 2024 de 7,2 miljoen euro verminderd tot 2 miljoen euro, een vermindering van 5,2 miljoen euro. Voor 2025, 2026 en 2027 zijn geen bedragen begroot.

De gemeenteraad is het daar niet mee eens. Stadspartij Nijmegen, D66, GroenLinks, PvdA en CDA hebben een motie ingediend die met algemene stemmen is aangenomen. De raad spreekt uit dat: “Het uitstellen van investering in de ontwikkelagenda Dukenburg niet beschouwd mag worden als een vermindering in de bereidheid van deze gemeenteraad om te investeren in de gebiedsontwikkeling rond Winkelcentrum Dukenburg.”

De raad verzoekt het college om:

“1. In de gesprekken met betrokken partijen deze onverminderde bereidheid te delen met de betrokken eigenaren, provincie, NS en ProRail en in te zetten op het vastleggen van deze bereidheid bijvoorbeeld in een intentieovereenkomst of convenant waar een gezamenlijke planning voor alle bij gebiedsontwikkeling Winkelcentrum Dukenburg betrokken partijen onderdeel van uitmaakt.

  1. De raad in het eerste halfjaar van 2024 te informeren over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek en een gedetailleerde beeld van investeringen afgezet in bedragen en tijd.
  2. Bij de Stadsbegroting 2025 de investering in gebiedsontwikkeling rond winkelcentrum Dukenburg weer mee te nemen in de integrale afweging.”

Op de foto winkelcentrumingang aan de 80e straat Zwanenveld. Een van de opties is om deze straat op te heffen en te vervangen door groen.

Bericht december 2023

menu