‘Van opheffen wijkmanagement naar gebiedstafel deel 2’

“Wijkregisseurs van het stadhuis staan centraal in nieuwe wijkaanpak. Maar nog veel onduidelijkheid.”

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft per 1 september eenzijdig het wijkmanagement opgeheven. Bewoners en gemeenteraad zijn niet bij dit besluit betrokken geweest. Er komen gebiedstafels en wijkregisseurs: ambtenaren op het stadhuis worden bepalend voor de nieuwe wijkaanpak. Maar hoe dat gaat werken weten we niet. Wel is duidelijk dat op wijkaanpak wordt bezuinigd. Een half miljoen, zo valt te horen.

De feiten tot nu toe.

Sinds enige tijd proberen leden van de gemeenteraad en bewoners uit verschillende stadsdelen erachter te komen hoe het college van Burgemeester en Wethouders de wijkaanpak wil gaan regelen. Zoals in het vorige nummer al gemeld, verscheen aan het begin van de zomervakantie het bericht dat het wijkmanagement per 1 september verdwijnt. En dat er gebiedstafels komen. De gemeenteraad is door middel van een vermelding ‘overige stukken’ van deze koerswijziging op de hoogte gebracht. In de Gelderlander en op Twitter heeft Rob Jaspers scherp gehekeld dat dit alles zich heeft voltrokken in het grootste geheim, zonder overleg met bewoners en zonder besluitvorming in de gemeenteraad. Ook de wijkmagazines de Dukenburger en Mariken zijn volop in actie gekomen. Op sociale mediazijn al de nodige bezwaren te lezen. Begin september werd bekend dat er per stadsdeel driewijkregisseurs en een medewerker participatiezijn benoemd.

Waarom meteen zo’n negatief gemopper?

 Geheimzinnigheid.

Op de eerste plaats wordt op het stadhuis maandenlang in stilte gewerkt aan een besluit voor een nieuwe wijkaanpak. Zonder bewoners hierbij te betrekken. Waarom zo geheimzinnig? Zoiets doe je toch in gesprek met wijken en buurtorganisaties en in het openbaar ook met de lokale politiek? Het gaat om de beste wijkaanpak. Dat stem je dus af met bewoners. Het is 2021!

Dat de wijkaanpak soms kan veranderen is logisch, maar de kennis van en de vragen vanuit de wijk horen centraal te staan. En die kennis krijg je door gesprek en afstemming met de buurtbewoners. Niet door onderlinge afstemming van ambtenaren in het stadhuis. Het college begrijpt kennelijk niet hoe je bewonersbetrokkenheid meeneemt in besluiten op basis van deze voorstellen van ambtenaren.

Méér loketten en wijkregisseurs maar alles is nog vaag.

Per 1 september zijn alle wijkmanagers verdwenen. Bewoners krijgen te maken met méér loketten. Maar waar je voor wát moet zijn, blijft vaag. Concreet is alleen dat er per stadsdeel drie wijkregisseurs komen (zo meldde de website van de gemeente Nijmegen begin september). Eén werkt voor veiligheid. De ander werkt mee aan de ‘sociale omgeving’ en de derde regisseur is verantwoordelijk voor de ‘fysieke openbare ruimte’. Die wijkregisseurs worden geacht veel contact te hebben met andere specialisten in de wijk, zoals wijkagenten en medewerkers van Bindkracht10. Naast drie wijkregisseurs komt er per stadsdeel ook een medewerker participatie. De wijkregisseurs voor sociaal en veiligheid werken echter niet alleen voor Dukenburg maar ook voor Lindenholt. De taakomschrijving voor al deze ambtenaren is niet bekend gemaakt.

Gebiedstafel: mistig.

Mistig blijft het verhaal over gebiedstafels. Op internet kun je zien dat gebiedstafels worden gebruikt om zowel organisaties als bewoners te betrekken bij grote projecten of veranderingen in wijken. Dat heeft te maken met het nieuwe verschijnsel omgevingsvisie. Zo’n visie moet worden opgesteld voordat er bestemmingsplannen worden vastgesteld. Gebiedstafels lijken vaak grote bijeenkomsten te zijn waarbij ideeën worden uitgewisseld, gele stickers worden geplakt enzovoorts. Waarna de trein verder rijdt.

Bewoners raken ondergesneeuwd.

Bewoners, die niet gewend zijn aan openbare discussies of stukken schrijven, zullen niet vaak in grote bijeenkomsten het woord voeren of iets gaan opschrijven. Het lijkt niet te verwachten dat individueel contact met wijkregisseurs of medewerkers participatie dit probleem kan oplossen. De wijkmanagers stonden met één been in de gemeentelijke organisatie en met één been in de wijk. In de nieuwe opzet is dit anders: wijkbewoners raken ondergesneeuwd.

Bezuinigingen zonder het aan te geven.

Met deze operatie wordt een half miljoen euro bezuinigd. Twee van de drie wijkregisseurs moet Dukenburg delen met Lindenholt. Ondanks mooie woorden in het collegebesluit wordt op wijkaanpak bezuinigd. Maar dat is niet vermeld!

Wat nu?

Eerst bewoners raadplegen!

Het is niet meer dan logisch dat onze gemeenteraad – die zelf ook niet gekend is in deze nieuwe opzet – bewoners eerst de kans geeft zich uit te spreken. Al die geheimzinnigheid en vaagheid zijn nergens voor nodig. Bewoners kunnen heel goed aangeven waarmee ze geholpen kunnen worden of op zijn minst: hoe ze zich gehoord voelen. Binnenkort zullen politieke partijen weer hun rondes gaan doen in wijken. Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar.

Máár: mooie woorden over betrokkenheid bij wijken zullen niet serieus genomen worden als partijen in de gemeenteraad bewoners geen kans geven zich te laten uitspreken over deze nieuwe wijkaanpak. Dus ook over hun eigen inspraakmogelijkheden.

Mail aan organisaties.

Op 9 september verschenen nieuwe berichten over gebiedstafels. Opgenomen in een mail aan organisaties in de wijken (zie pagina 39 van de Dukenburger nr. 7-2021). Die informatie bevatte niet veel nieuws. Het meeste stond al sinds begin september op de website van de gemeente. Daarover hebben we al hierboven geschreven.

Toch een paar ‘kleine’ opvallende dingen bij dit laatste nieuws:

  • ‘Samen met bewoners’ komt in de stukken niet meer voor. Bewoners kunnen individueel contact opnemen met wijkregisseurs. Alleen staat ergens in de begeleidende mail dat de nieuwe ploeg samen met bewoners er het beste van wil maken. Zonder concrete toelichting.
  • Per stadsdeel komt er één ‘gebiedstafel’ maar stadsdelen moeten regisseurs van hun eigen tafel weer delen met andere stadsdelen. Dukenburg moet ‘veiligheid’ en ‘sociaal’ delen met Lindenholt. Terwijl in veel gemeentelijke stukken – tot nu toe – altijd werd gemeld, dat in beide stadsdelen daarvoor extra aandacht nodig is.

Al met al: de positie van bewoners is opeens – in het geheim en eenzijdig een stuk slechter gemaakt. Op basis van een nogal mistig blijvend verhaal.

Lees ook deel 1 klik hier

Bericht september 2021

menu