‘Update nieuwbouw Weezenhof’

Op 7 juni 2023 ging de gemeenteraad akkoord met de plannen!

Er is een belangenvereniging opgericht omdat de nieuwbouwplannen van een groot appartementengebouw op het terrein van het winkelcentrum Weezenhof bij veel Weezenhoffers niet in heel goede aarde gevallen was.

De Belangenvereniging Weezenhof had een petitie opgesteld om de gemeenteraad te overtuigen dat veel wijkbewoners de voorkeur geven aan een kleinschaliger plan. De petitie, die op het moment dat de raad het plan goedkeurde 320 keer ondertekend was op 17 mei aan de gemeenteraad aangeboden. Desalniettemin ging de raad op 7 juni akkoord met het bestaande plan.

Acties besproken

Voorafgaand aan de aanbieding van de petitie werd op 9 mei de algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging Weezenhof gehouden. Daarin werd besproken welke stappen verder gezet kunnen worden om de gemeente te bewegen het ontwerpbestemmingplan aan te passen. Besloten werd om tijdens de inspraakavond van de gemeenteraad op 17 mei niet alleen de petitie aan te bieden, maar om ook gebruik te maken van de mogelijkheid om wijkbewoners te laten inspreken. Tevens stond men stil bij de verdere gang van zaken rond het ontwerpbestemmingsplan.

Zeven insprekers

Zeven mensen uit Weezenhof gaven op 17 mei hun mening over het ontwerpbestemmingsplan; zes van hen deden dat namens de belangenvereniging, een op persoonlijke titel. In niet mis te verstane termen uitten zij hun kritiek op de problematische aspecten van het nieuwbouwplan: de massale omvang en positionering van de nieuwbouw; de te verwachten parkeerdruk; de geringe omvang van de appartementen die doorstroming van ouderen vanuit de wijk onmogelijk maakt; de hittestress die de nieuwbouw vrijwel zeker veroorzaakt. Ook wees men de raad er nogmaals op dat dit massale plan de leefbaarheid en de sociale cohesie van de wijk niet ten goede komt. Dat komt vooral doordat het geen mogelijkheid biedt elkaar te ontmoeten, zoals dat nu het geval is in het Huis van Weezenhof.

Mediation voorgesteld

Tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan op 24 mei bleek dat de meeste partijen in de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd overnemen. Ook het door de belangenvereniging voorgestelde kwartslag draaien van de nieuwbouw bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. In een laatste poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, had de belangenvereniging eind mei een voorstel tot mediation gedaan. Daarbij doet een neutrale bemiddelaar een poging om conflictpartners, in dit geval de gemeente Nijmegen en de belangenvereniging, tot elkaar te brengen en zo een gerechtelijke procedure te vermijden. Op 7 juni wees raadsmeerderheid dit voorstel af.

Nieuwe plek ‘Huis van Weezenhof’

De gemeenteraad ging akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan vanwege de geplande nieuwbouw van Winkelcentrum Weezenhof met 119 appartementen. Voor stemden de fracties van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66, Partij voor de Dieren, GewoonNijmegen. Nu en ODV. Tegen stemden de fracties van PvdA, SP, VVD en CDA. De gemeenteraad vraagt B en W om een vervangend plek voor het Huis van Weezenhof te vinden, zodat de wijk een eigen ontmoetingsplek behoudt.

-Over de nieuwbouw kan de gemeente op dit moment geen verdere uitspraken doen, het wachten is op de uitspraak van de Raad van State op de ingediende bezwaren. (Red.)

Bericht juli 2023

menu