‘Uitstel aanbestedingsprocedure warmtenet Dukenburg’

Het college heeft de raad op 24 juni 2021 met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure voor een warmtenet naar Zwanenveld, Lankforst-Noord en in latere instantie andere delen van Dukenburg nu niet door te zetten.

Geplande aanbestedingsprocedure.

Nijmegen heeft een plan gemaakt om samen met de woningcorporaties in Dukenburg uit te zoeken welk warmtebedrijf tegen welke prijs, wanneer, een betaalbaar en duurzaam warmtenet voor Zwanenveld en noordelijk Lankforst (en in een later stadium voor heel Dukenburg) zou kúnnen aanleggen. Als Nijmegen liepen we met dit plan vooruit op de verwachte nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). Deels hing dit plan af van de komst van deze nieuwe wet. Het college heeft de inkoopstrategie voor een warmtenet voor Dukenburg aangeboden aan de raad. Woensdag 30 juni 2021 is de gespreksronde hierover gepland. 

VNG steunt de nieuwe warmtewet op punten niet.

Nu werd echter bekend dat de nieuwe Warmtewet op belangrijke punten unaniem niet wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waaronder Nijmegen. De wet moet nog op veel punten aangepast worden om wel steun te krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot vertraging van de komst van de nieuwe Warmtewet.

Betaalbaarheid onder druk.

 

Wat zijn belangrijke punten waardoor de VNG de nieuwe wet niet steunt? De nieuwe wet staat vooralsnog niet toe dat gemeenten de voorkeur uit mogen spreken voor een specifiek samenwerkingsmodel (bijvoorbeeld publiek). Ook zijn er nog geen oplossingen aangeboden om te komen tot een woonlasten-neutrale overstap. Dat is ook een knelpunt voor de woningcorporaties, omdat de te verwachten kosten voor een warmtenetaansluiting hoger zullen zijn dan de investeringsruimte die de woningcorporaties hebben. De betaalbaarheid – een belangrijke randvoorwaarde – van de warmtetransitie in Dukenburg staat hiermee onder druk. Daarom heeft het college de raad vandaag met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure niet door te zetten. We informeren belanghebbenden en bewoners van de betreffende wijken.

Hieronder de brief aan de raad.

Datum 22 juni 2021

Onderwerp Intrekken voorstel Inkoopstrategie Warmtenet Dukenburg

Geachte leden van de raad,

Contactpersoon: Simone Ploumen

Gemeente Nijmegen

Met deze brief vragen we uw raad om het raadsvoorstel “Inkoopstrategie warmtenet Dukenburg” niet in behandeling te nemen. We doen dit omdat de Nederlandse gemeenten via de VNG het Rijk hebben laten weten dat op dit moment wetgeving en financiering op landelijk niveau nog niet voldoende op orde zijn om gemeenten in staat te stellen hun warmteplannen uit te voeren. De gezamenlijke gemeenten zijn onder meer niet tevreden over het instrumentarium dat de consultatieversie van de Wet collectieve warmtevoorziening biedt. Dat heeft ook consequenties voor het genoemde raadsvoorstel omdat onze inkoopstrategie deels afhankelijk is van die wetgeving.

Hieronder zullen we dit verder toelichten.

Warmtenet Dukenburg

In het kader van de warmtetransitie werkten wij samen met de woningcorporaties met bezit in Dukenburg en Indigo – als partij die een publieke transportleiding naar Dukenburg tot stand kan brengen – toe naar een concessie-aanbesteding. Dit is een uitwerking van de

Duurzame bronnen- en warmtenetstrategie. De concessie-aanbesteding zou moeten leiden tot de selectie van een warmtebedrijf dat voor de beste prijs/kwaliteit verhouding het recht krijgt een distributiewarmtenet in Dukenburg aan te leggen, te beheren en te exploiteren, inclusief de levering van warmte en daarbij te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. De aanbieding van het te selecteren warmtebedrijf moet voldoen aan de publieke waarden tijdigheid, betaalbaarheid, keuzevrijheid, duurzaamheid, leveringszekerheid/betrouwbaarheid en leefbaarheid en aan de randvoorwaarden van de woningcorporaties die in een intentieovereenkomst worden vastgelegd.

Om te kunnen voldoen aan de publieke waarde betaalbaarheid met uniforme tarieven en een garantie van woonlastenneutraliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, sorteren wij in de concessie-aanbesteding voor op de komst van de Wet Collectieve Warmtevoorzieningen (WCW) door Dukenburg aan te wijzen als één warmtekavel. Hoe groter het gebied, hoe groter de kans op meer aansluitingen, hoe beter een warmtebedrijf risico’s kan afdekken. Recent is bekend geworden dat het wetsvoorstel WCW bestuurlijk vanuit VNG en IPO op belangrijke onderdelen niet gedragen wordt. De verwachting is dat de komst van de nieuwe WCW hierdoor verder wordt uitgesteld. Onze voorgestelde inkoopstrategie die voorsorteert op de nieuwe WCW wordt derhalve onvoldoende ondersteund door de huidige wetgeving.

Daarnaast onderkennen de gemeente en de woningcorporaties dat er spanning bestaat tussen de te verwachten kosten voor een warmtenetaansluiting en de investeringsruimte die de woningcorporaties hebben. De betaalbaarheid – een belangrijke randvoorwaarde – van de warmtetransitie in Dukenburg staat hiermee onder druk. De intentieovereenkomst tussen gemeente en woningcorporaties waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het overgaan tot aansluiting op het warmtenet zouden worden vastgelegd kan door dit spanningsveld onvoldoende worden uitgewerkt om tot ondertekening over te kunnen gaan.

Uitstel

Voordat uw raad een besluit neemt over de voorliggende inkoopstrategie en vervolgens een aanbesteding gestart kan worden, moet dus meer zicht op financiële dekking en het wetgevend kader zijn. Nijmegen ligt wat de voorbereiding en uitvoering betreft tot nu toe goed op koers, maar zonder krachtige support van het Rijk op ondersteunende maatregelen, adequate regelgeving en een solide financieel instrumentarium loopt dat proces helaas vertraging op. Hierdoor zal de proeftuin Dukenburg waarschijnlijk niet binnen de opgegeven planning worden afgerond. We zullen het ministerie van BZK hiervan op de hoogte brengen. Om te zijner tijd een nieuw voorstel voor een inkoopstrategie voor een warmtenet richting Dukenburg uit te werken, vragen wij uw raad om het raadsvoorstel “Inkoopstrategie warmtenet Dukenburg” niet in behandeling te nemen. Zodra het wetgevend kader en de benodigde financiering helder is, zullen wij u een nieuw voorstel ter besluitvorming aanbieden. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang dit zal duren. Uiteraard zullen we dit ook communiceren met betrokken partijen en inwoners van Dukenburg.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

Burgemeester: H.M.F. Bruls

Gemeentesecretaris: A.H. van Hout

 

menu