‘StAAD in zwaar weer’

Forse stijging huurtarieven Wijkcentra – midden in corona tijd – bedreigt toekomst StAAD.

Eind augustus 2020 kregen vrijwilligers en cursisten van StAAD het bericht dat, ondanks eerdere aankondigingen en advertenties, het cursusjaar 2020-2021 pas op 26 oktober, dus na de herfstvakantie, kan starten. Ook zijn voor het hele seizoen alle themamiddagen afgelast. Dus ook de voor vrijwilligers, cursisten en StAAD-koor belangrijke Kerstviering. In datzelfde bericht werd gesproken over toekomstige mogelijke risico’s voor het voortbestaan van StAAD. Alle aanleiding voor een gesprek over de vraag ‘wat is er aan de hand?’ met Nicole Goedee en Jan van den Berg, vertegenwoordigers van het bestuur van StAAD. Omdat altijd hoor en wederhoor wordt toegepast, wil de redactie in het volgende nummer een reactie van wijkwethouder Bert Velthuis plaatsen.

Het zit beide vertegenwoordigers van StAAD hoog dat – temidden van alle inspanningen om een zo goed mogelijk ‘corona bestendig‘ cursusjaar voor te bereiden – eind juni onverhoeds forse aanpassingen van tarieven en nieuwe administratieve voorschriften op de mat vielen (zie hieronder bij ‘overzicht knelpunten’). Er lijkt begrip voor het gegeven dat in deze corona tijd alle geldstromen van overheden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Maar dat een kostenverhoging van ongeveer 60% in drie jaar tijd en het moeilijker maken van allerlei administratieve voorschriften zo noodzakelijk is, wil er bij Nicole en Jan niet in. En dat allemaal op precies het moment dat StAAD zo moet puzzelen met alle nieuwe corona maatregelen. Ook snappen beide StAAD vertegenwoordigers niet dat ‘rijke’ en ‘minder rijke’ stadsdelen even zwaar belast worden.

Alles onzeker

 

Nicole: “In normale tijden hadden we na afloop van het cursusseizoen eind mei een vóórinschrijving en eind augustus een open dag. We konden zo altijd redelijk goed inschatten hoeveel ruimte door het jaar heen nodig was. Nu niet. De open dag ging niet door en tot begin september was het wijkcentrum slechts beperkt geopend. Cursusleiders hadden inmiddels bij hun cursisten van het afgelopen jaar via de mail gepeild hoeveel belangstelling er was om opnieuw mee te doen. Antwoord op die vraag was voor ons belangrijk omdat StAAD naar verhouding veel deelnemers kent, die tot een risicogroep behoren. Die peiling toonde aan dat er een grote behoefte bestond elkaar weer terug te zien en cursussen te volgen. We laten vanaf 1 september belangstellenden individueel in het wijkcentrum komen om in te schrijven. Deelnemers, die vorig jaar al een cursus hebben gevolgd, gaan voor. Helaas is deze beperking nodig, omdat veel minder cursisten in hetzelfde aantal lokalen kunnen. Het schrijven van de gemeente over de nieuwe huuraanpak gooide echter alles door elkaar en gaat ook de toekomst van StAAD op het spel zetten,” aldus Nicole.

Overleg met gemeente

Nicole en Jan: “Een afvaardiging van het bestuur is onmiddellijk na het verschijnen van die nieuwe maatregelen met wethouder wijken Bert Velthuis gaan overleggen.” In dat overleg werd begrip getoond voor de positie van StAAD in Dukenburg. Maar volgens de wethouder gaat het doorvoeren van dezelfde aanpak voor alle wijkcentra vóór. Wel werd het voorstel gedaan een extern bureau (op het gebied van fondsenwerving) een onderzoek te laten doen, zowel gericht op de financiële situatie van StAAD als organisatorische knelpunten. Medio december brengt dat bureau verslag uit bij de wethouder.

Geen soelaas

Jan: “Alle hulp is welkom, maar fondsenwerving voor ons soort organisaties kan niet zomaar en niet structureel het gat opvullen dat ontstaat door deze kostenstijging. En daarnaast: door al die nieuwe administratieve voorschriften hebben we op kantoor voortdurend een extra gespecialiseerde kracht nodig om alles goed op te volgen. Dus nogmaals: alle hulp is welkom maar biedt op termijn geen soelaas als het alleen blijft bij dit ene aanbod van de gemeente.” Nicole vult aan: ”Wat me, ook persoonlijk, het meeste pijn doet is, dat, als er inderdaad geen verder soelaas wordt geboden, we de grondbeginselen van StAAD (zie hieronder bij ‘Wat is StAAD’.) op termijn moeten loslaten. StAAD is opgericht om laagdrempelig zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen om te leren en elkaar te ontmoeten. Die laagdrempelige toegang wordt, als er geen andere oplossing komt, veel Dukenburgers met minder financiële armslag uit handen geslagen. Lang niet iedereen kan namelijk gebruik maken van de meedoenregeling.”

En gratis, zoals in de beginjaren van StAAD? Dan omzeil je de kostenverhoging.

Nicole en Jan beiden: “Nee, dat gaat niet en ook dàn kan je absoluut niet het financiële gat, dat gaat ontstaan, opvullen. En bovendien komt de leerdoelstelling van StAAD in het gedrang. Al in de beginjaren is gebleken dat in dat geval vrijblijvende inloop-activiteiten ontstaan. De lesopbouw lijdt eronder. Je krijgt er nauwelijks cursusleiders voor en de meeste cursisten van ons willen ook echt iets leren.”

Online?

Beiden: “Gezien de doelgroep is dat geen optie. Mensen komen om te leren én elkaar te ontmoeten. Die willen niet nog meer online thuiszitten.”

Toch starten?

Nicole en Jan: “We starten dit cursusjaar. Hoe dan ook. Maar pas na de herfstvakantie op 26 oktober. We gaan ervoor. We willen de moed niet verliezen ondanks de onzekere toekomst. Waarom? Omdat StAAD een geweldige organisatie is met heel veel mogelijkheden.”

Bericht september 2020

Wat is StAAD

StAAD staat voor Stichting Anders Actieven Dukenburg en komt voort uit een werklozenproject in 1982, gestart vanuit de Gemeente. De website geeft de kern van StAAD weer in de volgende missie ‘Vanuit een Sociaal belang bieden wij in en voor Dukenburg zinvolle vrijetijdsbesteding aan’. Wij brengen mensen bij elkaar die op verschillende gebieden gezamenlijk actief willen zijn met mensen die hun kennis en vaardigheden willen delen en onderhouden. Wij doen dit in een open en vertrouwde omgeving zonder winstoogmerk”. StAAD telde in het afgelopen cursusjaar van september 2019 tot juni 2020 bijna 800 inschrijvingen voor de meest uiteenlopende cursussen. Er waren in die periode 68 vrijwilligers actief. StAAD is hiermee na de Ontmoetingskerk de grootste (vrijwilligers)organisatie in Dukenburg. StAAD verzorgt normaliter in het cursusseizoen ook maandelijkse themamiddagen, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Jaarlijks staat daarbij een debat met de gemeenteraad op het programma. Alle activiteiten vinden plaats in wijkcentrum Dukenburg. Bronnen: www.staad.nl en www.canonvandukenburg.nl

Overzicht knelpunten

Tegelijkertijd spelen er nu 3 soorten problemen:

1: Het Coronavirus zorgt voor grote veranderingen voor gebruikers van het wijkcentrum. Dat betekent voor StAAD dat zij globaal ten opzichte van vorig jaar met hetzelfde aantal vierkante meters maar een derde tot misschien de helft van het aantal cursisten een plek kan geven. Waar eerst 12 personen in een ruimte konden, kunnen er nu bijvoorbeeld maar 4 in.

2: Bij alle wijkcentra is de gemeente de huurtarieven gaan ‘harmoniseren’. Dat is eind juni 2020 aan alle gebruikers van wijkcentra schriftelijk meegedeeld. Deze harmonisatie houdt in dat in de hele stad voor organisaties, die ruimtes in wijkcentra huren en op een of andere manier aan deelnemers geld vragen, het ‘basistarief’ ofwel in het spraakgebruik ‘commerciële’ tarief gaat gelden. Dat betekent gemiddeld voor organisaties zoals StAAD een kostenverhoging van al gauw 60%. Dat nieuwe tarief wordt in driejaarlijkse stappen ingevoerd. Zie voor meer informatie: www.nijmegen.nl  en geef ‘huurvoorwaarden’ in bij zoeken. Of klik hier

3: Er komen ook nieuwe administratieve voorschriften. Planningen van lokalen of tussentijdse wijzigingen, zoals bijvoorbeeld in geval van ziekte van een docent, kunnen niet meer meteen met de beheerder van het wijkcentrum afgeregeld worden. Dat gaat nu via een centraal punt bij de gemeente. Planningen moeten 14 dagen van te voren worden ingediend.

Ook in Lindenholt en de rest van de stad. Inmiddels komen bij de redactie van de Dukenburger meer berichten binnen dat elders in de stad organisaties of groepjes, die op een of andere manier aan deelnemers een bijdrage vragen, door deze maatregelen in de problemen zijn gekomen. Een dansclub, die onbetaalbaar wordt. Een kaartclub, die opeens 5.000 euro moet betalen (in Bottendaal). En ‘De Inloop’ in Lindenholt (zusterorganisatie van StAAD) die, volgens woordvoerder Lineke Otzen, hun doelgroep over drie jaar bijna geen betaalbare cursus meer kan aanbieden, enzovoorts.

menu