‘Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging’

In Nijmegen komen er in de komende jaren 15.000 woningen bij in de bestaande stad. De werkgelegenheid groeit met 1000 banen per jaar. Nijmegen blijft een compacte en leefbare stad, zodat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend of met het OV kunnen verplaatsen. Het groene omliggende landschap blijft intact en ondanks de verwachte groei blijft Nijmegen een aangename stad. Deze ambities staan in de ontwerp-Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in Beweging. Een lange termijnvisie op de inrichting van de stad en een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

De ontwerp-Omgevingsvisie Nijmegen is klaar.

In de Omgevingsvisie staat hoe we willen dat de stad er in de toekomst uit ziet. Zo is de ambitie dat er in de komende jaren 15.000 woningen bij komen in de bestaande stad. Dat de werkgelegenheid groeit met 1000 banen per jaar. Nijmegen blijft volgens de visie een compacte en leefbare stad, zodat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend of met het OV kunnen verplaatsen. En het groene omliggende landschap blijft intact. Ondanks de verwachte groei blijft Nijmegen een aangename stad om in te wonen, werken en verblijven.

Samen met de stad

De ontwerp-Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, bedrijven, ondernemers en instellingen. Ook is gebruik gemaakt van bestaand beleid (pdf, 2,4 MB). Dat gebeurde in 2018 en 2019 onder meer tijdens de stadsgesprekken en de Week van de Stad. U leest alles over het proces in de ontwerp-Omgevingsvisie. Ook staat in de Omgevingsvisie waaraan participatie bij de uitwerking van de visie minimaal moet voldoen.

Onderzoek naar (milieu)effecten Omgevingsvisie

De ontwerp-Omgevingsvisie is ook getoetst op z’n verwachte effecten op het milieu en de omgeving. Is er straks bijvoorbeeld nog wel voldoende ruimte voor water en groen? Blijft de stad bereikbaar? En kan de stad goed omgaan met de klimaatverandering? Dat staat in de Omgevingseffectrapportage (OER) bij de Omgevingsvisie. De uitkomsten van de OER zijn verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame mobiliteit en biodiversiteit. 

Zienswijzeprocedure

De ontwerp-Omgevingsvisie, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel (Mariënburg 30, Nijmegen). De digitale omgevingsvisie is te raadplegen op de landelijke website

Zienswijze

In de periode van donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020 kunt u een zienswijze over de ontwerp-omgevingsvisie indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen. Inloggen met DigiD – of voor bedrijven met Eherkenning – is hierbij verplicht.

Inloopavond

Op 2 maart vindt een inloopbijeenkomst plaats van 19.30 – 21.30 uur (locatie volgt). Hier kunt u terecht voor informatie over de Omgevingsvisie, de zienswijzeprocedure en ook uw zienswijze achterlaten.

Hoe verder?

De zienswijzen die binnenkomen op de ontwerp-Omgevingsvisie verwerken we in een eindversie van de Omgevingsvisie. Het college van burgemeester en wethouders stelt deze opnieuw vast (naar verwachting in mei 2020) en stuurt de visie naar de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Daarna is de Omgevingsvisie definitief en geeft het richting aan de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad. De visie geldt voor zowel de gemeente als voor andere initiatiefnemers en krijgt jaarlijks een update.

Documenten:

Voor de omgevingsvisie klik hier

Voor document Stad in beeld klik hier

menu