‘Nijmegen omarmt nu ook het Maas-Waalkanaal’

De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe (ontwerp)visie op de stad voor de komende jaren gepubliceerd: de Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging. Hierin staan veel ideeën die voor Dukenburg grote gevolgen kunnen hebben. Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

De kanaal-zone zal een belangrijk te ontwikkelen gebied voor toekomstige woningbouw zijn.

In binnen- en buitenland werd onze mooie stad ook wel de stad aan de Waal genoemd. De afgelopen twintig jaar lag de nadruk van ons gemeentebestuur op nieuwbouw en stadsontwikkeling in het land over de Waal (Nijmegen-Noord). Later volgde ook nieuwbouw in Nijmegen-West (het Waalfront). Er werd een nevengeul langs de Waal gegraven. In het stadhuis werd dan ook al lange tijd niet meer gesproken over stad aan de Waal. Het nieuwe gezegde werd Nijmegen omarmt de Waal. Problemen Vele tientallen miljoenen werden gepompt in deze gebieden. In grote delen van de rest van de stad werd nauwelijks geïnvesteerd, ook niet in de wijken aan beide zijden van het Maas-Waalkanaal.

 

Hier hoopten zich sociale problemen op en liep het inwoneraantal geleidelijk terug. Dit kwam door vergrijzing en omdat mensen vertrokken naar regiogemeenten als Wijchen en Beuningen en naar de Waalsprong. Bij veel bewoners in Lindenholt, Dukenburg, Neerbosch Oost en Hatert groeiden de zorgen en de frustratie. Dat kwam ook bij verkiezingen naar boven. Protestpartijen als PVV en Forum voor Democratie kregen steeds meer aanhang.

Woningtekort

Het lijkt er nu op dat de politiek wakker wordt. Nijmegen staat landelijk in de top drie van steden met het grootste woningtekort. De mogelijkheden om te bouwen in Waalsprong en Nijmegen-West raken uitgeput. Tegelijkertijd wil de stad haar groene omgeving sparen. Daarom moet er meer in de stad zelf gebouwd worden. Een citaat uit het beleidsstuk over Neerbosch-Oost, Lindenholt, Dukenburg en Hatert: “We versterken de wijken rondom het kanaal met woningbouw en meer functiemenging. (…) We maken deze toekomstbestendig en lossen vraagstukken op het terrein van welzijn, zorg, inkomen, werk, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid op.” Deze wijken zouden minder het karakter van slaapwijken moeten hebben en te ontmoeten.

Dukenburg

Wat Dukenburg betreft worden de plannen voor het opknappen van (de omgeving van) grootwinkelcentrum Dukenburg genoemd. Verkleining van dit winkelcentrum en de bouw van meer woontorens passen in de visie. Winkelcentrum Meijhorst wordt opgeknapt. Er komt nieuwbouw op het oude HAN-terrein. Op de pagina hiernaast staat een overzicht van alle projecten in Dukenburg. Van een opwaardering van het gebied langs het Maas-Waalkanaal kan Dukenburg meeprofiteren. Woningen in ons stadsdeel met zicht op het kanaal zijn nog zeldzaam. Het leegstaande ROC-terrein in Zwanenveld is een van de plekken die al lange tijd wacht op nieuwbouw. Ook elders langs het kanaal zijn er mogelijkheden. Waarbij er wel voor gewaakt moet worden dat het waardevolle groen (zoals de Wollewei in Malvert) blijft bestaan. Er zijn ook plannen met het stadsdeel dat tegenover Dukenburg ligt, aan de andere zijde van het kanaal. Vooral Winkelsteeg wordt genoemd. Woningbouw op een deel van het nog maar weinig gebruikte sportpark ligt voor de hand. Op de kaarten bij het plan staan twee nieuwe fiets-/wandelbruggen over het Maas-Waalkanaal ingetekend. Een als onderdeel van een nieuwe fiets-/wandelroute dwars door Dukenburg en Stadspark Staddijk naar het Wijchens Ven. De ander als onderdeel van een fiets-/wandelroute over de Teersdijk naar de Berendonck.

Inspraak en besluit

Nijmegen lijkt na de omarming van de Waal nu ook het Maas-Waalkanaal te omarmen. Maar er zal nog veel water door dit kanaal moeten stromen voordat de gevolgen voor Dukenburg duidelijk worden. De plannen moeten nog de inspraak in. Daarna volgt nog een heel vergadercircus. De besluitvorming rond de omgevingsvisie moet uitmonden in een omgevingsplan.

Bericht maart 2020

menu