‘Nieuws over de geprinte brug in de Geologenstrook’

Eindelijk nieuws over 3D-geprinte brug in De Geologenstrook in Zwanenveld.

Als alles volgens planning loopt wordt de brug voor de zomer van 2021 geplaatst. De werkzaamheden op locatie starten begin december. In dit project werken Rijkswaterstaat, bouwbedrijf BAM en de gemeente Nijmegen samen. Zij geven aan dat: “Door het unieke karakter van het project zijn verschillende technische problemen opgedoken die vooraf niet waren voorzien.”

Het is alweer mei 2019 dat een aantal bewoners in Eindhoven mocht gaan kijken naar het printproces van de nieuwe 3D-geprinte brug. Wanneer het de partijen lukt de brug voor de zomer van 2021 klaar te hebben zijn we wel twee jaar verder. Wordt vervolgd.

Hieronder de brief van de raadsleden met de antwoorden.

 De CDA-raadsleden Keultjes en Mijling stelden in een brief (van 5 oktober 2020) vragen over de realisatie van de 3D brug in Zwanenveld.

Hieronder de vragen en de antwoorden op deze vragen.

1. Waarom is de brug in de Geologenstrook nog steeds niet vervangen?

Er zijn verschillende technische problemen gerezen tijdens het proces. Dat komt door het unieke karakter van het project. Er is nog niet eerder een 3D-geprinte brug van een dergelijke omvang en met ronde en glooiende vormen waar dan ook ter wereld gerealiseerd. Achter de schermen is in de tussentijd hard doorgewerkt aan het realiseren van de brug. De aannemer heeft er tussentijds voor gekozen om met een nieuw materiaal te printen. Hiervoor is een gelijkwaardigheidsonderzoek op het materiaal in het laboratorium aan de TU in Eindhoven uitgevoerd. Uiteindelijk moesten de resultaten getoetst worden aan de ontwerpberekening en afgestemd met het bevoegd gezag. De partijen hebben zorgvuldig gekeken naar de condities waaronder de innovatieve brug op goede manier kan worden geplaatst.

2. Heeft het College een termijn waarbinnen deze brug (alsnog) geplaatst dient te worden, heeft het College over de brug contact gehad met Rijkswaterstaat, is het College op de hoogte van de oorzaken/redenen van de vertragingen beried deze met de Raad te delen?

Naar verwachting wordt de brug eind mei 2021 geplaatst. De vraag hoe een innovatie is vorm te geven is een vraag voor de uitvoerend aannemer en Rijkswaterstaat. De gemeente is steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen. De vertragingen hadden te maken met technische problemen en onzekerheden. Een voorbeeld is het feit dat de opdrachtnemer merkte dat de mortel niet stevig genoeg was. Daarom is gekozen voor een andere mortel en is een draad toegevoegd. Dit moest vervolgens uitgebreid getest worden op gelijkwaardigheid en veiligheid. Ook ten aanzien van de fundering zijn er wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp aangebracht. Het College kan wel enig begrip opbrengen dat bij er innovaties niet geplande verstoringen optreden, maar heeft partijen gevraagd om in ieder geval dit jaar te besluiten om het werk te hervatten en af te bouwen dan wel niet te hervatten en dan te zorgen voor een alternatief in de vorm van een traditionele brug.

3. Welke partij is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze brug en als er een vervangende, conventionele brug moet worden geplaatst, op wiens kosten is dat?

Rijkswaterstaat draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en BAM is opdrachtnemer. Gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor het concreet plaatsen van de brug. De brug komt er en er hoeft dus geen andere conventionele brug worden geplaatst.

4. Heeft het Collegeonderzoek laten doen naar de schade die aan de natuur is ontstaan en gaat ontstaan door het weghalen van de vorige brug, het opspuiten van een grote hoeveelheid zand en het vrijwel afsluiten van een deel van het oppervlaktewater in de Geologenstrook?

Vooraf is als onderdeel van de vergunningverlening uitgebreid onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder deze brug kon worden vervangen met in achtneming van de natuur. Daarbij is een extern adviesbureau ‘Waardenburg’ betrokken en is uitgebreid vooroverleg geweest met omwonenden, ‘de vrienden van de Geologenstrook’ en het IVN. Dit resulteerde in een aantal voorwaarden voor het moment van storten van het zand, het snoeien van de begroeiing en de opstelplaats van materialen. Aan al deze voorwaarden is voldaan en bureau Waardenburg is op locatie aanwezig geweest om hierop toezicht te houden. ODRN (OmgevingsDienst Regio Nijmegen) treedt op bevoegd gezag en ziet toe dat bouw plaats vindt conform regelgeving. Het uitvoeringsplan van BAM is daarnaast met de Omgevingsdienst en het Waterschap besproken. Er zijn twee buizen aangebracht om een vrije doorstroming van het water in de Geologenstrook te houden.

5. Wanneer en hoe worden de omwonenden op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen?

Omwonenden worden ook deze week geïnformeerd dat het werk wordt hervat. Over het precieze tijdspad en andere relevante zaken gaan we de komende periode tot aan de realisatie regelmatig communiceren met de omgeving en de mensen die hebben meegedacht, zoals ‘De vrienden van de Geologenstrook’. We willen de omgeving ook betrekken bij de opening van de brug.

Bericht november 2020

menu