‘Natuur lijkt de prijs van nieuwe energie te gaan betalen’

Natuurbeschermingsorganisaties over de plannen van Heumen

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. De gemeente Heumen is met eigen bewoners bezig energietransitie vorm te geven. Plannen voor windmolen- en zonneparken zijn onderdeel daarvan. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie Duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp ligt tot en met 4 juni ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. In de fase van bestemmingsplannen worden zaken concreet. Na vaststelling van die zienswijze ligt er wel een kader. De discussie gaat over windmolens. Maar er is ook veel tekst over zonneparken (ook in de nabije omgeving van Dukenburg). Natuurbeschermingsorganisaties laten van zich horen. Aan tafel met mensen die zich inzetten voor het vennengebied en omgeving. Die op veel manieren actief zijn: als lid van een organisatie of werkgroep of als bewoner van het vennengebied. Een gesprek met Machteld Meij, Geerten de Jong en Jacqueline Veltmeijer in Wijkcentrum Dukenburg.

‘Natuur lijkt de prijs van nieuwe energie te gaan betalen’

 

Het kan niet symbolischer. Het gesprek wordt gevoerd in een kamer met uitzicht op voorbereidingen op de sloop van boerderij Meijhorst naast het wijkcentrum. Symbolisch, want sloop van flora en fauna dreigt voor gebieden waar windmolens en zonneparken staan ingetekend. En ver daar buiten. Allen: ‘Het is fantastisch om te zien dat er zoveel inspanningen worden verricht voor CO2-besparingen. Maar natuur gaat de prijs betalen.’ Geen gebruik gemaakt van kennis Al tijden wordt met bewoners van de gemeente Heumen gepraat, maar niet met natuurbeschermingsorganisaties. Die voelen zich overvallen door de ontwikkelingen. Met alle kennis die natuurgebieden is niets gedaan. Geerten: ‘Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan ecologische verbindingszones (gebieden, die worden aangelegd om uitwisseling/doorstroming van flora en fauna tussen natuurgebieden mogelijk te maken – red.). Juist daar worden wind- en zonneparken ingetekend. Aan beide kanten van de A73.’ Machteld en Jacqueline beamen dit. Ingrepen in ecologische zones hebben effecten ver daarbuiten, ook in Dukenburg. Machteld voegt toe: ‘Voel mij op een dubbele manier overvallen. Ik ben zowel bioloog als bewoner. Ik schrijf als biologe veel over ontwikkelingen in de natuur. Over flora en fauna in ons gebied. Er is niets gevraagd. En, hoewel bewoner van gemeente Heumen, is met mensen, die, zoals ik, dichtbij (600 meter) geplande windmolens wonen, niet overlegd.’

Regie

Opvallend in het ontwerp ruimtelijke visie: bij windmolens wordt betrokkenheid van natuurorganisaties nauwelijks benoemd. Bij aanleggen van zonneparken des te meer. Er moet veel afgestemd worden met hen. Gaan jullie meedoen? Geerten: ‘We zijn niet tegen windmolens of zonneparken. We willen effecten op natuur goed onderzocht hebben. Door onafhankelijke instanties. Dat moet gebeuren bij ontwikkeling van bestemmingsplannen. Een goed onderbouwde MER (MilieuEffectRapportage) is noodzakelijk.’ Machteld en Jacqueline vullen aan: ‘Wat zijn neveneffecten van weilanden vol zonnepanelen? Het eco-systeem gaat naar de knoppen omdat zonlicht niet direct op de aarde valt. Hoe gaat het met waterlopen? Wat zijn effecten van heipalen diep in de grond onder windmolens? Er is veel meer onderzoek nodig.’ Geerten: ‘Er worden mooie woorden gebruikt over de noodzaak natuur te borgen. Als het erop aan komt laat de gemeente Heumen de regie over aan grondeigenaren. De ontwikkelingen worden van hen afhankelijk gemaakt. Dan kun je die borging vergeten. Er wordt overwogen een zienswijze in te dienen.’

Regioverband

Volgens laatste berichten zullen in juni in regioverband ook stappen worden gezet (de Regionale Energiestrategie – RES – voor Nijmegen en omstreken). Dat kan taakstellingen verzwaren. Rijkswaterstaat – ook een belangrijke speler – heeft nog weinig laten horen. Machteld: ‘Ga eerst maar eens kijken hoeveel platte daken op bedrijfsterreinen nog bedekt kunnen worden met zonnepanelen.’ Jacqueline: ‘De RES kan ook grote gevolgen hebben voor natuur – het vele groen – in Dukenburg zelf.’ Al met al: veel werk aan de winkel de komende tijd.

menu