Janwillem 2022-3

‘Een terugblik op de verkiezingen’

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn voorbij. De uitslag van deze verkiezing is hiernaast uitvoerig becommentarieerd. Deze uitkomst is onzes inziens wel zorgelijk. Twee belangrijke feiten vielen hierbij op: de lage opkomst en de nederlaag in Dukenburg van de landelijke gemeentepartijen. De opkomst bij de verkiezing was dit jaar in sommige wijken uitzonderlijk laag. Hiermee volgt Dukenburg de landelijke trend. Dit wijst op een afkeer van het democratische proces, en gebrek aan vertrouwen in de gemeenteraad. Een tweede gegeven is dat men in Dukenburg zich sterk afkeerde van de landelijke grote partijen en overwegend op de lokale partijen stemde. In sommige wijken ging bijna de helft van de kiesresultaten naar de lokale partijen. Ook dat wijst op een politiek ongenoegen met vooral de landelijke politiek. Beide gegevens wijzen erop dat binnen onze wijk grote onvrede bestaat met het stedelijke bestuur. Trouwens, de meeste Dukenburgers kennen de stedelijke raadskandidaten nauwelijks. De uitslag wijst er verder op dat de opvattingen binnen ons stadsdeel sterk verschillen met het stedelijke gemiddelde, waar studenten een grote invloed hebben op de uitkomst. Opmerkelijk is in vergelijking met vroeger ook dat de stemmingsuitslagen veel minder per wijk verschilden. Hieruit kan men concluderen dat de uitslag een Dukenburg-brede weerspiegeling is van het ongenoegen.

De vraag die je kunt stellen is of dit een verrassing was. Wie Dukenburg een beetje kent weet dat dit helemaal geen verrassing was, maar duidelijk werd voorzien omdat men nauwelijks naar de Dukenburger had geluisterd. Een goed voorbeeld ziet u bij het platformverslag Weezenhof in dit nummer. Ik citeer: “De Weezenhofse werkgroep heeft een gesprek gehad met de projectontwikkelaar, de architect, de communicatieadviseur en drie ambtenaren over de bezwaren van bewoners. Kort gezegd heeft het gesprek niets opgeleverd: er wordt niet tegemoetgekomen aan de bezwaren van bewoners. De projectontwikkelaar wil niets wijzigen aan het plan. De gemeente heeft wel toegegeven dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. De gemeente heeft gevraagd of de werkgroep wil meedenken over de inrichting van de omgeving. Je kunt je afvragen of dat nog wel zin heeft. Ook de gemeente blijft op haar standpunt dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De werkgroep heeft gewezen op het aantal nieuwe bewoners en bezoekers voor het winkelcentrum, de school. Het platform vreest daarom parkeeroverlast in de wijk. Het is duidelijk dat de wethouder hier zijn oren meer laat hangen naar de ontwikkellaar dan naar de burger. Dat is zeker niet groen, noch humaan en helemaal niet links.”

Een ander punt was het gedoe rond de wijkregisseurs. Zonder enig overleg met de wijk werden hier drastische ingrepen gedaan die bij veel wijkbewoners niet goed vielen. Dit is door onder meer de Dukenburger uitvoerig gemeentelijk aangekaart. De kwestie is toen in een raadsvergadering besproken met een onbevredigende afloop. Momenteel gaat de discussie vooral over de gebiedstafels. Daar kwam tot nu toe zo weinig uit. Binnen de gemeente is het blijkbaar bijna allemaal wel duidelijk maar dat men nog niet goed is in het naar buiten communiceren. De rollen van de wijkregisseurs fysiek en veiligheid zijn duidelijk, want die zijn ongeveer dezelfde als vroeger bij de wijkbeheerder. De functie van de wijkregisseur sociaal is nog niet ingevuld. Verder wordt gesteld dat wijkregisseurs alleen naar de vergaderingen van de wijkplatforms komen op uitnodiging en dan nog vaak niet, omdat die in de avonduren zijn. Daar werd vreemd van opgekeken, want het staat in hun functieomschrijving dat ze ook ‘s avonds beschikbaar moeten zijn. Het is duidelijk dat de gemeente meer moet communiceren over wat er per wijk speelt, zodat bewoners eerder en beter op de hoogte zijn van zaken die hen aangaan. Vrome wens waar tot nu toe weinig van werd gerealiseerd.

Met zoiets in de recente geschiedenis zal het niemand meer verbazen, dat de Dukenburgers weinig vertrouwen hebben in het gemeentebeleid, Dit hebben zij bij de verkiezingen dan ook duidelijk laten blijken.

Janwillem Koten

menu