‘In gesprek met bewoners’

Na de zomer van 2023 spraken we met drie ‘huurdersbelangenverenigingen’ die in Dukenburg actief zijn. Drie van de vijf want door fusies van de woningcorporaties zijn er nu meer verenigingen dan corporaties, ondanks dat er een belangengroep inmiddels opgeheven is. In december bezochten we enkele bijeenkomsten van de huurdersverenigingen en leerden tegelijk een andere huurdersverenigingen kennen.

Begin december viel bij huurders van woningcorporatie Talis het informatieblad ‘Talis thuis’ op de deurmat. Daarin bijgevoegd twee inlegvellen met informatie en uitnodigingen van huurdersbelangenverenigingen Accio en de Omslag. We gingen bij beide op bezoek.

Accio

Eerst op zaterdagmiddag 9 december in Cultuurcentrum de Lindenberg bij de huurdersbijeenkomst ‘in gesprek met Accio’. Deze vereniging heeft ongeveer 1900 ‘Talis huurders’ die zich hebben ingeschreven als lid, zo vertelde voorzitter Hans Heinink. Er waren deze middag tegen de veertig aanwezigen in de ‘Red, Yellow & Bleu’ zaal inclusief de Talis mensen. Het thema van de middag was ‘doorstroming’, dit thema was duidelijk niet de hoofdreden van veel aanwezigen. De aanwezige huurders grepen de middag duidelijk aan voor diverse problemen die hun ‘hoog’ zaten. We gaan hier niet op de onderwerpen apart in maar kunnen het overgrote deel samenvoegen in (minder goede) communicatie.

Gelukkig waren medewerkers van Talis en niet te vergeten bestuursvoorzitter Ronald Leushuis aanwezig om de vragen en klachten ‘op te vangen’. Het merendeel van wat we op deze middag te horen kregen zou eigenlijk al met de contacten op wijkniveau opgelost en geregeld moeten/kunnen zijn. Communicatie is al langer een puntje waar bewoners over struikelen. Dat er deze middag vragen beantwoord konden worden is goed maar de organisatie is zo sterk als de zwakste schakel.

Tip: samen met je buren, mensen uit de buurt of in de wijk een overleggroep of commissie vormen blijft een belangrijke basis voor goed overleg. De huurdersverenigingen kunnen daarbij helpen.

HV de Omslag

Op dinsdagavond 19 december bezochten we de algemene ledenvergadering van ‘Huurdersvereniging de Omslag’ in het Talis kantoor, Meijhorst 63e straat. Een interessante bijeenkomst met grote verschillen tegenover die zaterdagmiddag bij Accio. Vanaf minuut één was dit een vergadering waar alles laagdrempelig draaide om de bewoner, de huurder en wat ‘nu’ speelt. Zonder Accio te kort te doen want de punten die bij Accio op het programma stonden, onder andere doorstroming en toekomstvisie, zijn zeker zo belangrijk en moeten ook behandeld en besproken worden.

HV de Omslag komt voort uit woningcorporatie WoonGenoot die begin 2022 is overgenomen door het veel grotere Talis. Daar zit meteen het punt waar het wringt. Ook de Dukenburger kent WoonGenoot als een zeer goed benaderbare organisatie. Je kon er zo naar binnen wandelen en vijf minuten later met een kop koffie in gesprek zijn. Bij de grotere corporaties gaat dat niet meer zo makkelijk. Enerzijds begrijpelijk maar tegelijk, en zeker voor de doelgroepen waar men voor is, de sociale huurder, heel erg jammer. Vooral bij Talis zie je dat men zoekt naar wegen hier verbetering in te krijgen.

Een terugkerend item was dat na welke melding dan ook er hoogst zelden een terugkoppeling was gedaan. Bij de aanwezigen, waarvan het merendeel uit voormalig WoonGenoot woningen, was hier duidelijk het verschil met voorheen te merken. Eerlijk is wel te melden dat bij de ‘oude’ corporatie ook niet alles soms goed liep wat onderhoud betreft. Waar mensen werken gaan dingetjes mis, zo ook de eerdere vermelding in de Dukenburger over de huurders belangenverenigingen. Zo schreven we: ‘Men kan nog steeds lid worden van de Omslag’. Dit moet natuurlijk zijn ‘Je kunt gewoon lid worden van de Omslag’, en ook gratis!

Met Frits praten over onderhoud en renovatie

Het tweede deel van de avond was Talis medewerker Frits Isenbugel te gast. Met uitleg over wat er allemaal bij groot onderhoud wordt gedaan. En ja, er waren wat vragen hoor!

Frits bracht een prima uitleg/presentatie mee van het proces.

In basis gaat men uit van een tijdsduur van drie jaar vanaf het moment dat ideeën/vragen/klachten opgehaald worden bij de bewoners tot het moment van starten van het onderhoud. Terwijl Frits op een meterslange poster het proces uitlegt komen al meteen de eerste hordes. De meeste zijn dan ook nog eens extern, neem wat er nu in Zwanenveld gebeurt met de energietransitie en de beslissingen die genomen gaan worden voor de aanleg van een warmtenet. Het huidige verwarmingssysteem in de hoogbouw van Zwanenveld moet vervangen worden, komt het warmtenet op tijd klaar? Of worden het toch eerst nieuwe Hr-ketels?

Na de volledige inventarisering komen de kosten. Past het binnen de budgetten, moet er extra geld komen? Zijn de gekozen materialen wel leverbaar? En is er personeel beschikbaar? Het hele proces kan zo jaren verschoven worden. Voor het Meijhorst-maisonnette project zaten bewoners, het bewonersplatform Meijhorst en de woningcorporatie al in 2008 bij elkaar ‘aan tafel’.

Stichting HOG opgeheven

Eind vorig jaar werd bekend dat huurders van Woonwaarts alleen nog maar vertegenwoordigd zijn door Huurders ‘Belangen Nijmegen’ (HBN). “Een langdurige zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft echter geen kandidaten voor opvolging opgeleverd.” Zo is op de website van Stichting HOG (Huurders Organisatie de Gemeenschap) te lezen. Dit geeft misschien tegelijk aan dat de regels van huurdersverenigingen te ‘strak’ zijn. Het is sowieso al moeilijk bestuurders in het vrijwilligerswerk te vinden en die, die er zijn en goed functioneren moet je koesteren. Een secretaris die door jarenlange ervaring de weg weet in grote concerns en gemeentelijke burelen is goud waard. Bij woningcorporatie Woonwaarts is om dezelfde reden de huurdersbelangen vereniging voor Druten en Beuningen opgeheven.

We spraken voorzitter Marten Overvliet van HBN Nijmegen al eerder, zie de Dukenburger nummer 7 van 2023 op pagina 20. Van een volgende vergadering van HBN, nu dus de enige huurdersvereniging van Woonwaarts in Nijmegen, willen we in een van de komende Dukenburgers verslag doen.

Informatie/aanmelden huurdersverenigingen:

Accio. 06-5353 2565. E-mail info@hv-accio.nl website www.hv-accio.nl

De Omslag. 06-8387 4353. info@hvomslag.com website www.hvomslag.com

HuurdersBelangenNijmegen. 06-5109 5328. hbnnijmegen@gmail.com website www.hbnnijmegen.nl

De Klink’. (024) 377 71 05. info@hbvdeklink.nl website www.hbvdeklink.nl

Volgens Wim de Witte van huurders belangenvereniging ‘de Klink’ (Portaal), zou een belangenvereniging er voor elke huurder moeten zijn ongeacht of ze lid zijn van die vereniging… De redacteur vraagt zich serieus af of niet elke huurder automatisch lid zou moeten zijn van een huurders belangenvereniging? Eventueel met de opmerking: ‘tenzij men aangeeft dit niet te willen’.

Bericht februari 2024

menu