‘Hot items in ontwerpbestemmingsplan Dukenburg’

Heel veel kleine lettertjes. Ingrijpend op langere termijn.

Er is een nieuw bestemmingsplan voor Dukenburg in de maak. Daarin staan toekomstplannen van de gemeente voor ons stadsdeel. Bewoners kunnen hun mening over deze plannen kenbaar maken door een zienswijze te schrijven. Die moet uiterlijk 8 december zijn ingediend. Op pagina’s 6 en 7 van de Dukenburger nummer 9-2021, wordt daarop uitgebreider ingegaan. Dít artikel gaat over een paar – mogelijk ingrijpende – ‘hot items’ voor Dukenburg.

Wonen in toekomstig Dukenburg: accent op bouwen nieuwe appartementen

In hoofdstuk 4 van het plan komen woonplannen voor ons stadsdeel aan bod. Onder het kopje wonen voor ouderen staat dat een ‘omslag’ wordt gemaakt naar “een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad met in Dukenburg een accent op middeldure huur en koop en levensloopbestendige appartementen.” In de volgende alinea staat dat “het accent wordt gelegd op sociale huur, die zorgt voor verbetering van de voorraad. Met deze inzet helpen we zowel starters als doorstromers (ouderen) in en om Dukenburg.” Hierdoor ontstaat volgens het plan meer ruimte bij eengezinswoningen “waardoor doorstroming bevorderd wordt.”

Het nieuwe wonen in Dukenburg.

 

Bij bovenstaande citaten uit het ontwerpbestemmingsplan worden feitelijk de belangrijkste doelen voor het nieuwe wonen in Dukenburg bij elkaar gezet:

1. Er komen vooral meer appartementen.

2. Er worden vooral ‘middel’duurdere woningen gebouwd.

3. Er worden levensloop bestendige woningen gebouwd, niet alleen voor Dukenburgers. Ook voor mensen uit de rest van Nijmegen.

4. Bevordering doorstroming vanuit eensgezinswoningen.

Niet iedereen kan het betalen

Het ontwerp-bestemmingsplan behandelt niet hoe omgegaan wordt met het gegeven dat duurder wonen lang niet door iedereen kan worden opgebracht. Wordt verwacht dat bewoners met een lager inkomen zomaar doorstromen naar een ‘middelduur’ appartement? Zeker als daarin ook nog bewoners uit andere delen van Nijmegen gehuisvest moeten worden? Als je te weinig geld hebt, heb je dan toch echt een probleem.

Wijkontmoetingsgebieden: veel bij elkaar op een kleine ruimte.

Dat accent op bouwen van appartementen komt terug bij teksten (in hoofdstuk 4) die over ‘wijkontmoetingsgebieden’ gaan.

Die ontmoetingsgebieden zijn ingetekend in alle wijken en sluiten meestal aan bij huidige ontmoetingsplekken, zoals winkelcentra, scholen of parkjes. Die plekken worden in het plan uitgesplitst in wijkparken en maatschappelijke en overige ontmoetingsvoorzieningen.

Bij die maatschappelijke en overige ontmoetingsvoorzieningen “moeten weer met name appartementen komen” staat er verderop. Gedacht wordt aan “het combineren van verschillende ontmoetingsfuncties in één gebouw of een samengesteld gebouw.” Het gaat dan over (let op) “kleinschalige functies als scholen, horeca, dienstverlening, culturele of religieuze instellingen of kleinschalige bedrijvigheid: mogelijk weer in combinatie met wonen op bovengelegen verdiepingen.” In die ontmoetingsgebieden lijkt dus – simpel gezegd – veel bij elkaar gezet te worden in een beperkte ruimte.

Toekomst Dukenburgse scholen

In hoofdstuk 6 wordt vermeld dat “de gemeente met de schoolbesturen heeft afgesproken dat, wanneer een schoollocatie vrijkomt, de gemeente deze locatie kan opkopen en inzetten voor woningbouw.” Normaal moet een bestemmingsplan gewijzigd worden door middel van een besluit van de gemeenteraad. Maar voor alle schoolterreinen in Dukenburg – behalve de Prins Mauritsschool en de Prins Clausschool – wordt deze bevoegdheid door een delegatiebesluit overgedragen aan het college van B en W.

Met andere woorden: er wordt volgens deze tekst nagedacht over het zodanig reorganiseren van scholen in Dukenburg dat schoolterreinen vrij komen voor woningbouw. Het is tot nu toe onbekend of, wanneer en hoe deze reorganisatie plaatsvindt. Ook is onduidelijk hoe deze reorganisatie past in het aantrekkelijker maken van Dukenburg voor nieuwe bewoners.

Bewonersinspraak onder druk?

Het delegatiebesluit betreft schoolterreinen, maar die staan, behalve bij Meijhorst, ook in geplande wijkontmoetingsgebieden. Het wordt niet duidelijk waarom een gemeenteraad haar bevoegdheden op dit onderwerp – waarbij veel wijkbewoners zich betrokken voelen – overdraagt aan B en W. Ook al kun je tegen een B en W-besluit bezwaar maken: bewoners raken zó de invloed van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad op dit onderdeel kwijt.

Veel vragen

Er blijven dus veel vragen over. Vragen, die ook gesteld kunnen worden in een zienswijze.

Citaten zijn afkomstig uit het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg.

Bericht december 2021

menu