‘Dukenburg in de Stads- en Wijkmonitor 2022’

Met de Stads- en Wijkmonitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat en ontwikkeling van stad en wijken.

De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit drie onderdelen, namelijk onderzoek informatie en statistieken over de hoofdopgaven in de bestuursperiode 2018-2022 (inclusief een samenvatting van de Stads- en Wijkmonitor) en een verslag van de 44 Nijmeegse wijken. Zoals in voorgaande edities van de Dukenburger beperken we ons hier tot de gegevens over de (negen) Dukenburgse wijken. Van de verslaggeving in voorgaande jaren weten we dat voor deze Dukenburgse gegevens veel belangstelling bestaat.

Volgorde willekeurig, we starten bij A en gaan de klok rond.

  Aldenhof

Opvallend bij de entree van de wijk Aldenhof is een voormalig ketelhuis. Samen met Malvert behoort Aldenhof tot de oudste wijken van Dukenburg. Gelegen tussen de Van Boetbergweg, Van Appelterenweg en park Staddijk kenmerkt de wijk zich door een duidelijke ruimtelijke opzet met een hoofdweg. Daaromheen liggen zijstraten met bouwblokken. Er zijn hier vooral grote laagbouwwoningen, maar ook maisonnettecomplexen en driehoog flats. Er zijn in de wijk geen winkelvoorzieningen. Ook het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen is beperkt. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Aldenhof tot een laag woningmarktsegment.

Sterkte: Veel groen en laagbouw, rustige woonomgeving, dependance de Lindenberg, leuk wandelgebied, gehechtheid aan de wijk.

Zwakte: Matig onderhoud groen, veel kwetsbare huishoudens, veel vernielingen in de wijk, veel rotzooi en zwerfvuil.

Meijhorst

Meijhorst is tussen 1968 en 1973 gebouwd als vierde van de zeven woonwijken in stadsdeel Dukenburg. De stedenbouwkundige opzet is ruim en groen, maar ook rechtlijnig en eenvormig. Langs de hoofdstraten (de 10e tot en met 14e straat en de 60e straat) is de wijk opgebouwd in een mengeling van hoog- en laagbouwcomplexen. Meijhorst kent de meeste hoogbouw binnen Dukenburg. Groenzones bevinden zich vooral aan de randen van de wijk. Centraal ligt Wijkpark Meijhorst. Een bijzonder groenelement is ook het “Grand Canal’. Deze watergang maakte ooit deel uit van het landgoed ‘De Duckenburg’, en wees in de richting van de Wijchense kerktoren. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Meijhorst tot de Nijmeegse wijken in een laag woningmarktsegment.

Sterkte: Ruim opgezette wijk met veel groen, grote tolerantie burgers onder elkaar, gehechtheid aan wijk, grote tevredenheid over voorzieningen, het zwembad, goede winkelvoorzieningen, veel initiatieven onder bewoners.

Zwakte: Veel rotzooi en zwerfvuil, nogal wat overlast in de wijk, veel bekladding, kwetsbare wijk met relatief veel uitkeringen, veel laag opgeleide burgers, veel huishoudens op sociaal minimum.

Tolhuis

De bouw van Tolhuis startte in 1971. Kenmerkend is de boomvormige wegenstructuur in woonerven. De oude Teersdijk, inclusief voormalige tolhuisje, loopt als een groene lijn door het noordelijke deel van het gebied. Tolhuis wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan woningtypes en architectuur in een compacte opzet. Er zijn bijvoorbeeld appartemententorentjes en drive-in-woningen. In het centrum van de wijk is Brede School de Dukendonck gevestigd, met daarbij het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Tolhuis tot een laag woningmarktsegment in onze stad.

Sterkte: Veel groen, duidelijke gehechtheid aan wijk, veel laagbouw, goede betrekkingen tussen etnische groeperingen, scholen en kindercentra werken goed.

Zwakte: Veel huishoudens met weinig inkomen, veel laag opgeleide burgers, veel burgers krijgen uitkeringen, veel overlast van rotzooi op de weg en hondenpoep.

Zwanenveld

Zwanenveld kent enkele rondlopende hoofdstraten waaraan woonblokken zijn aangehaakt. De wijk is wat minder ruim opgezet dan elders in Dukenburg, maar kent een behoorlijke mate aan groen en andere voorzieningen. Opvallend is natuurlijk het stadsdeelcentrum Dukenburg in het noordwesten van de wijk. Dit winkelen dienstencentrum heeft een bovenlokale uitstraling en is nabij een bus- en treinstation gelegen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot een laag woningmarktsegment.

Sterkte: Gezellige volkswijk, goede voorzieningen en verbindingen, veel parkeerplekken, redelijke gehechtheid aan wijk, mooi groene wijk, veel sport- en spelvoorzieningen, gymzaal, fitness, veel kleine initiatieven op straatniveau.

Zwakte: Wijkvoorzieningen kinderen ontbreken, redelijk wat overlast gevende jeugd, veel kwetsbare mensen, redelijk sociale samenhang tussen bewoners, veel vernielingen en last van hondenpoep.

Lankforst

De woonerven in Lankforst zijn in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. De stedenbouwkundige opzet van de wijk wordt bepaald door een hoofdroute waarop ringvormige woonstraten zijn aangetakt. Het Uilenbosje, de Wollewei en het groen rondom landhuis Duckenburg zijn grootschalige groenelementen. Lankforst bestaat bijna alleen uit woningbouw. In het midden van de wijk bevinden zich een basisschool en praktijkruimte. De verschillende woningcomplexen zijn in duidelijk afgebakende delen verspreid over de wijk. Lankforst kent naar verhouding veel openbare ruimte. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Lankforst tot de Nijmeegse wijken in een lager woningmarktsegment.

Sterkte: Ruime opzet, veel groen, goede gehechtheid aan buurt, veel mensen zetten zich geregeld voor de buurt in, weinig geluidsoverlast, woningcomplexen goed verdeeld over wijk, verschillende sport- en spelmogelijkheden, rustige woonwijk.

Zwakte: Veel rotzooi op de weg, matig groenonderhoud, weinig wijkvoorzieningen, veel overlast van omwonenden, veel mensen in sociaal minimumgroep, veel laagopgeleiden, veel bekladding en graffiti op muren en gebouwen.

Malvert

De stedenbouwkundige opzet van de wijk Malvert kenmerkt zich door een interne rondweg waar de verschillende woonstraten aan takken. Malvert bestaat voor de ene helft uit laagbouw, voor de andere uit etagebouw. In de wijk ligt een groot maisonnettecomplex dat een grote herstructurering heeft ondergaan. Centraal ligt een voorzieningenhart met een bescheiden winkelcentrum, een verzorgingshuis en basisschool. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Malvert tot de Nijmeegse wijken in een laag woningmarktsegment.

Sterkte: Aanwezigheid van winkelcentrum, veel groen, veel laagbouw, aanwezigheid van het wijkgebouw de Turf, buurt vrij schoon, goede wijk- accommodatie en horecavoorzieningen.

Zwakte: Veel verkeersoverlast, matig onderhoud groen, veel vernielingen en graffiti, last van hondenpoep, weinig sociale contacten, veel laag opgeleide burgers, weinig sportmogelijkheden, ontbreken van ontmoetingsplekken.

Weezenhof

De wijk Weezenhof wijkt in vele opzichten af van de andere wijken in stadsdeel Dukenburg. De wijk is ruim van opzet met straten die zich in een boomstructuur steeds verder vertakken. Hoogbouw komt voor bij de entree (tot twaalf lagen) en er zijn diverse typen rijwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen. In het centrale groengebied liggen bijzondere sterflats. De wijk heeft een winkelcentrum (een brand verwoestte begin 2017 ongeveer de helft van het complex) en herbergt diverse maatschappelijke voorzieningen. Tussen de soms doodlopende straten liggen grote groenzones met waterpartijen. De wijk grenst aan het natuurgebied Vogelzang in de wijk met dezelfde naam. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Weezenhof tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Sterkte: Mooie wijk, laagbouw, tevredenheid goed, gehecht aan wijk, veel speel- en sportplekken grote saamhorigheid in wijk. Veel initiatieven voor verbetering sociale cohesie door wijkbewoners. Veel kinderspeelplekken.

Zwakte: Geen winkelcentrum, slecht groenonderhoud, weinig publieke voorzieningen, matig wegonderhoud.

Tabel

In onderstaande tabel krijgt u een overzicht van de kerngetallen van onze wijken, zoals aantal inwoners, aantal arbeidsplekken, de gemiddelde huizenprijs in de wijk, de mate van hoogbouw en het percentage sociale huurwoningen. Daarnaast nog de mate van tevredenheid over de wijk en de mate van onveiligheidgevoelens bij de wijkbewoners.

Bericht juni 2022

menu