‘Coalitieakkoord Ons Nijmegen, stad van iedereen’

Wat GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 voor en met Dukenburg willen.

Op donderdag 9 juni presenteerden Groen-Links, Stadspartij Nijmegen en D66 hun coalitieakkoord. De komende jaren leveren deze partijen de wethouders in Nijmegen.

We plaatsen hier de stukken uit het akkoord die over Dukenburg gaan. Soms met een vraag erbij. De Dukenburger gaat de nieuwe wethouders interviewen, we hopen dan met de antwoorden te komen.

Aparte paragraaf

In het akkoord staat een aparte paragraaf Ontwikkelagenda Dukenburg: ‘We geven Dukenburg een extra impuls door het realiseren van een diverser woningaanbod. Hierdoor wordt Dukenburg een levendigere en meer gemengde wijk. Daarvoor zetten we ons woonbeleid ten volle in: we bouwen woningen voor onder andere eenpersoonshuishoudens, senioren en starters. Beredeneerd afwijken van de gevraagde percentages betaalbare woningen in het nieuwe bouwprogramma, maken we hier mogelijk. We staan woningsplitsing makkelijker toe om de grote voorraad eengezinswoningen beter te benutten en bevorderen de doorstroom van senioren naar passende seniorenhuisvesting.’

  ‘We investeren 7,2 miljoen euro om verder uitvoering te geven aan de ontwikkelagenda voor de delen van Dukenburg die bij het ontwikkelgebied Kanaalzone-Zuid horen; Zwanenveld rond het winkelcentrum, Meijhorst 60e straat en de zone langs het kanaal, inclusief de ROC-locatie. We investeren hiermee in de openbare ruimte bij de ontwikkellocaties en in verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Dit geld gebruiken we ook om andere instanties over te halen om mee te financieren en voor uitbreiding van de capaciteit. We willen het stadsdeel ook economisch sterker maken en de ontmoetingsfunctie versterken. Daarvoor transformeren we Winkelcentrum Dukenburg naar een locatie voor winkelen, wonen, cultuur en ontmoeten. De omgeving rond Winkelcentrum Dukenburg is onderdeel van Kanaalzone-Zuid en ontwikkelen we tot een gemengd woon-werkgebied.’ Elders in het akkoord schrijven de partijen: ‘Er zijn niet alleen meer, maar vooral betaalbare woningen nodig. Daarom zorgen we ervoor dat er bij nieuwbouw 30% sociale huur, 15% middeldure huur (maximaal 988 euro, prijspeil 2022) en 20% betaalbare koopwoningen (tot 280.000 euro) worden gebouwd. De rest is vrije sector.’ En: ‘In principe gelden de percentages voor betaalbare woningen voor ieder project. Beredeneerd afwijken daarvan kan, mits een bestaande wijk daardoor diverser, gemengder en beter leefbaar wordt en op stadsniveau onze ambitie voor het betaalbare woningbouwprogramma nog steeds gehaald wordt. We kijken bijvoorbeeld naar maatwerk om zo Dukenburg een impuls te geven.’ Dit doet vermoeden dat in ons stadsdeel meer duurdere woningen gebouwd gaan worden dan elders in de stad.

Nieuwbouw in Dukenburg.

Warmtetransitie

In 2045 wil Nijmegen energieneutraal zijn en de stad aardgasvrij verwarmen: ‘Dit pakken we projectmatig aan. We gaan de komende vier jaar aan de slag met acht concrete projecten, die samen goed zijn voor de warmtetransitie van 10.000 woningen. We kiezen voor projecten met gelijksoortige woningen en voor projecten met woningen in dezelfde wijk. De projecten voeren we in samenwerking met de wijk uit door bewoners laagdrempelig en actief te ondersteunen. Deze aanpak kost 1,7 miljoen euro per jaar.’ Er worden geen wijken genoemd, maar ongetwijfeld zullen hier in ieder geval Zwanenveld en Lankforst-Noord bij horen. Hier is de gemeente immers al begonnen.

Warmtenet

In het akkoord staat ook: ‘Als gemeente willen we zorgen voor een betaalbare warmte-infrastructuur voor onze inwoners. We zetten vaart achter het aanleggen van warmtenetten. Want vanaf 2026 mogen geen gasgestookte cv-ketels meer worden geïnstalleerd. Betaalbare en duurzame warmte is van groot publiek belang. We beschouwen het daarom als een nutsvoorziening. (…) We investeren samen met andere publieke partijen in grote en kleine collectieve transportnetten. Hiermee kunnen we het publieke belang waarborgen: duurzaamheid, haalbaarheid en betaalbaarheid voor bewoners en ondernemers. We doen dit zonder winstbejag en met lange termijnrendement. We starten met collectieve publieke warmtelevering in de wijken Dukenburg en Winkelsteeg, omdat daar al een concrete warmtebron is.’ Er staat nergens welke warmtebron bedoeld wordt. Tot nu toe ging het over de verbrandingsinstallatie van de ARN in Weurt, dus niet in Winkelsteeg of Dukenburg zelf.

Zwembad en Triavium

21 juni 2022, Jan Massinkhal. Welke locatie zwembad zou u willen?

In het hoofdstuk Sportaccommodaties staan twee onderwerpen die van belang zijn voor Dukenburg. De eerste gaat over zwembaden: ‘Er komt een nieuw zwembad in Winkelsteeg. We maken een keuze over de plek van het nieuwe zwembad Winkelsteeg op het moment dat het locatieonderzoek is afgerond. We willen het zwembad combineren met andere functies voor ontmoeting en recreatie. Ook wordt zwembad Winkelsteeg een duurzaam zwembad, dat bijvoorbeeld verwarmd wordt met restwarmte van bedrijven in het gebied. We investeren 30 miljoen euro in het nieuwe zwembad. Doordat de exploitatie van twee oudere zwembaden vervalt gaan we uit van lagere exploitatielasten, hiervoor boeken we een besparing in van 500.000 euro vanaf 2026. We houden het zwemmen toegankelijk voor iedereen. Het monumentale Goffertbad blijft bij Sportfondsen.’ Dit betekent dus de sluiting van Zwembad Dukenburg en Sportfondsenbad West.

Dan het Triavium: ‘Over 9 jaar loopt het huurcontract huurcontract met het Triavium af. We doen nu vast de voorbereidende onderzoeken die nodig zijn om later tot een goede keuze voor de schaatssport te komen. Deze coalitieperiode houden we de entreeprijzen voor bezoekers en huurtarieven voor verenigingen die gebruik maken van het Triavium betaalbaar.’

Bibliotheek en Lindenberg

In het hoofdstuk Cultuur is de volgende tekst te lezen: ‘We zorgen voor goede spreiding van culturele activiteiten en functies over de stad. We maken een nieuwe vestiging van de Lindenberg en de openbare bibliotheek in Nijmegen- Noord mogelijk. We ramen dat daarvoor op termijn, op zijn vroegst vanaf 2026, 500.000 euro nodig is. Ook in Winkelcentrum Dukenburg brengen we beide onder en zorgen dat er voldoende middelen zijn voor de exploitatie, als het zover is.’ Pal naast Winkelcentrum Dukenburg staat al tientallen jaren de op-een-na grootste bibliotheek van Nijmegen. Verhuist die naar binnen? Vertrekt de Lindenberg Aldenhof ook hierheen? Het staat er.

Andere punten

Uiteraard bevat het akkoord meer zaken die (ook) van belang zijn voor Dukenburgers. Een

kleine greep:

  • ‘De hondenbelasting zien we als een belasting op dierenliefde en schaffen we af.’
  • We ‘willen (…) dat ieder huishouden in Nijmegen één keer per jaar gratis het grofvuil kan laten ophalen.’
  • ‘De bezuiniging op de gladheidsbestrijding draaien we terug, zodat er weer meer straten in de wijken goed begaanbaar zijn als er sneeuw en ijs ligt.’
  • ‘Wij verhogen de financiële steun aan het AED-netwerk, dat uit verschillende burgerinitiatieven bestaat.’

Samenwerken

De nieuwe coalitie wil Samenwerken met de stad. Op de eerste pagina van het akkoord staat: ‘We zijn op zoek naar een nieuwe manier van werken, waarbij inwoners beter betrokken worden bij de besluitvormingsprocessen bij de gemeente. Zo willen we werken aan democratische vernieuwing. We werken namens onze inwoners aan Nijmegen op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en nabijheid. Tijdens de formatie zijn we daarmee begonnen door het voeren van de Stadsgesprekken. Daar gaan we deze coalitieperiode mee door. We hebben de ambitie de kwaliteit van het gesprek met de stad te vergroten.’

Redactie de Dukenburger, juni 2022

menu