De bomen rechts staan langs de oprit (Staddijk) van de brug over de snelweg A73.

Het terrein aan de Stadbroekseweg ligt er al helemaal klaar voor. De begroeiing is zo hoog en vol dat het toekomstige woonbuurtje volledig uit het zicht zal komen te vallen.

Op 26 maart 2020 kwam het volgende bericht bij ons binnen:

Het bestemmingsplan dat Skaeve Huse mogelijk maakt aan de rand van Dukenburg, is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Als ook de gemeenteraad akkoord gaat met het bestemmingsplan, zal het plan ter inzage worden gelegd. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan in mei, zodra de situatie rondom het corona-virus het vervolg van de procedure toelaat. Er zal dan ook een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden over het bestemmingsplan.

 

In 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Uit de zienswijzen die daarop binnen zijn gekomen, bleken onder andere zorgen over de begeleiding en veiligheid rondom de bijzondere woonvoorzieningen bij de Weezenhof. In overleg met de wijk is daarom eerder een buurtbeheerplan opgesteld. Samen met het Platform Weezenhof zal dit verder uitgewerkt worden.

Nu het college van B&W het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Agendering is nog niet precies duidelijk, o.a. vanwege de huidige corona-crisis. Burgemeester en wethouders hechten aan zorgvuldige communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden.  De corona-crisis is daarbij een complicerende factor. Het college en de gemeenteraad zullen later bepalen hoe en wanneer de vervolgstappen voor de planprocedure zullen plaats vinden.

Skaeve Huse is een bijzondere woonvoorziening voor kwetsbare individuen die in reguliere woonsituaties niet op hun plek zijn. Veiligheid en begeleiding van zowel de bewoners als de omwonenden zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. 

Waar komt het nieuwe woonbuurtje?

(Wij zijn uitgegaan van de situatie ter plekke, het klaargemaakte perceel en begroeiing. Dit blijkt nu af te wijken van het bestemmingsplan. Het in het bestemmingsplan beschreven perceel is geheel open stuk weiland, op de eerste onderstaande foto links. Hierover worden nu door een raadslid vragen gesteld. red.)

Zie hieronder:

Rechts is de ingang van het Skeave HuseHielp ui terrein,  links achter de struiken zijn de daken van de huizen in Weezenhof zichtbaar. (foto in zuid-oostelijke richting)

Bij de struikpartij links voor de bomen is de ingang van het Skeave Huse terrein, rechts bij de hoogspanningsmast ziet men de eerste huizen van Weezenhof. (foto kijkt in noordelijke richting)