‘Bestemmingsplan Dukenburg informatieavond’

Overzicht vragen en antwoorden informatieavond bestemmingsplan Dukenburg – 17 mei 2021

De opname van deze informatieavond staat op de website nijmegen.nl/bestemmingsplandukenburg.

Hoe kan ik op de hoogte blijven en/of uitgenodigd worden voor bijeenkomsten voor Dukenburg of een deel van Dukenburg? Indien u de aanmeldlink voor deze bijeenkomst van 17 mei via bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl gekregen heeft, dan staat u op onze verzendlijst. U wordt dan op de hoogte gehouden over bijeenkomsten over het bestemmingsplan Dukenburg. Heeft u de aanmeldlink op een andere manier gekregen en wilt u op de verzendlijst komen, dan kunt u het beste een mail sturen naar bovengenoemd emailadres. Voor de bijeenkomsten over de locaties Streekweg en dependance Prins Clausschool (Weezenhof) zijn aparte uitnodigingen verstuurd. Deze bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en zijn terug te zien via de links locatie Streekweg en locatie dependance Prins Clausschool.

 Wanneer u belangstelling heeft voor nieuwe bijeenkomsten over een van de locaties kunt u dat ook via bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl aangeven. Wat is er te zeggen over de woningbehoefte in Nijmegen? Moet Nijmegen groeien of zijn woningen bestemd voor Randstedelingen die goedkoper willen wonen? We hebben onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. We weten aan wat voor type woningen behoefte is. Onder andere zijn dat starterswoningen. Hier is een enorm tekort aan. We hebben de komende 20 jaar behoefte aan ongeveer 15.000 woningen. We hebben na Amsterdam en Utrecht het grootste woningtekort van Nederland. Het is echter niet zo dat we in Nijmegen gaan bouwen om mensen te huisvesten uit de Randstad. Dat is zeker voor Nijmegen nauwelijks het geval. Er is op dit moment behoefte aan veel verschillende type woningen voor de verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld voor ouderen die wat kleiner willen wonen. Maar ook bijvoorbeeld jonge gezinnen zouden prima in Dukenburg kunnen wonen in wat grotere woningen. Ruim in het groen, dat is natuurlijk ook aantrekkelijk. Op dit moment bouwen we veel wat grotere eengezinswoningen in de Waalsprong. Maar deze groep zou zich in de komende jaren ook in Dukenburg kunnen vestigen.

Onder Kanaalzone-Zuid valt niet heel Dukenburg. Gaat daar dan niks gebeuren? Het klopt dat een deel van Dukenburg in Kanaalzone-Zuid valt. Maar ook in de gebieden buiten deze zone vinden veel (gebieds)ontwikkelingen plaats, zoals ook op de ambitiekaarten tijdens de presentatie zijn getoond.

Ik zag niets aangegeven over winkelcentrum Malvert? Op dit moment zijn er inderdaad geen ontwikkelingen rondom winkelcentrum Malvert, zoals dat wel het geval is bij de winkelcentra Meijhorst, Weezenhof en Dukenburg. Het winkelcentrum Malvert kan voorlopig in huidige vorm en omvang blijven functioneren. Mochten er in de toekomst ontwikkelingen zijn, dan worden de ondernemers en omwonenden van het winkelcentrum hierbij betrokken.

Hoe open worden bewoners betrokken bij de plannen? Een initiatiefnemer die iets in Dukenburg wil ontwikkelen moet belanghebbenden bij de nieuwe plannen betrekken. Dat hebben we ook zo in de Omgevingsvisie opgenomen.

Is er aandacht voor verloedering/zwerfvuil in Dukenburg want daar horen we niet zoveel over? We proberen Dukenburg zo schoon en netjes mogelijk te houden. Maar we hebben daar ook de bewoners voor nodig. Maak een melding van via mijnwijkplan of de meld- en herstellijn. De gegevens staan onder in dit overzicht. Ook het beleid om mensen die eigenlijk begeleiding nodig hebben te plaatsen in reguliere woningen leidt soms tot serieuze problemen.

Wat gaat de gemeente binnen deze plannen aan dit soort problemen doen? Dukenburg heeft relatief veel sociale huurwoningen. Je ziet dat soms ook meer kwetsbare groepen hier komen te wonen. Dat kan ook tot problemen leiden. Daarom willen we als stad en zeker ook in Dukenburg een ongedeelde stad zijn. Met gemengde wijken waarin ook verschillende doelgroepen wonen. Door de voorgestelde nieuwe ontwikkelingen willen we ook andere doelgroepen naar Dukenburg trekken, zodat er meer diverse wijken ontstaan. Dat lost niet meteen bestaande problemen op, maar het kan wel de concentratie van kwetsbare groepen beperken.

In de 60e straat Meijhorst zal er meer parkeerdruk ontstaan. Wordt daar rekening mee gehouden door inpandig parkeren? Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening moeten worden gehouden met de door de gemeente vastgestelde parkeernormen. De gemeente is nu bezig met het opstellen van een kader voor de ontwikkeling van het totale gebied. Een goede parkeeroplossing is daar onderdeel van. Is er een streefdatum voor de 60e straat Meijhorst? Voor Meijhorst 60e straat zijn we bezig met het opstellen van een kader voor de ontwikkelingen aan de 60e straat. Dit kader wordt met de eigenaren van de panden besproken en vervolgens ook met de omgeving. Er is nog geen streefdatum te noemen waarop het ambitiedocument af is. Dit is dan overigens een eerste stap in een mogelijke ontwikkeling. Daarna kunnen de betreffende eigenaren plannen gaan uitwerken. Pas daarna starten we de bestemmingsplanwijziging op. Nu is er nog te weinig bekend om deze ontwikkeling al in dit bestemmingsplan mee te nemen.

Hoe zit het met de uitbreidingsplannen van het woonwagencentrum aan de Teersdijk? Worden woonwagenstandplaatsen later nog opgenomen in dit bestemmingsplan? Op dit moment wordt onderzocht waar in Nijmegen er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen. Er wordt gezocht naar nieuwe locaties maar ook gekeken naar de mogelijkheden om bestaande woonwagenlocaties uit te breiden. De besluitvorming hierover zal binnenkort plaatsvinden. Dit zal dan vervolgens met de woonwagenbewoners worden afgestemd. Indien hiervoor het bestemmingsplan moet worden aangepast wordt bekeken of dat in deze bestemmingsplanprocedure wordt meegenomen of in een aparte procedure.

Krijgt de Nieuwe Dukenburgsebrug straks een andere uitstraling? Ik denk aan een soort ‘wildviaduct gemixt met verkeersfuncties’ om een mooiere overgang te maken? Wordt er iets gedaan wordt aan de verroeste aanblik van de vangrails en het slechte wegdek van de Nieuwe Dukenburgsebrug? De Nieuwe Dukenburgseweg is een belangrijke verbinding die Winkelsteeg met Dukenburg verbindt. Rondom deze kanaalknoop zijn nieuwe stedelijke woningbouwontwikkelingen aan het kanaal voorzien. De ambitie is de Nieuwe Dukenburgseweg zo om te vormen dat deze niet meer alleen een lange aanloop naar de brug is, maar een levendige stadsstraat die Dukenburg en de stad dichter bij elkaar brengt. Voor de ambities ten aanzien van de kanaalknoop verwijzen naar het ambitiedocument Kanaalzone-Zuid en de ontwikkelvisie Winkelsteeg.

Is er een streefdatum of enig inzicht op wanneer de locatie Hippe kip op de schop zou moeten gaan? In ieder geval zal dat niet op de korte termijn zijn. We moeten de gronden ook nog verwerven. We zijn op dit moment nog niet de eigenaar van de gronden. Er wordt nu ook gesproken met de garagebedrijven die daarheen zouden moeten verplaatsen. Ook die gesprekken lopen nog. Verder zijn we nu bezig om deze ontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Er lopen dus verschillende trajecten die eerst nog verder doorlopen moeten worden. Pas daarna komen we in de fase waarin we het concreet kunnen realiseren. Dat is niet eerder dan in 2023.

Contactgegevens openbare ruimte.

Heeft u ideeën over de wijk? Deze kunt u melden op de website Mijn wijkplan nijmegen.mijnwijkplan.nl/

Heeft u meldingen over onderhoud van de openbare ruimte: deze kunt u appen of mailen naar de meld- en herstellijn: nijmegen.jouw-omgeving.nl/burgermelding

Wilt u specifieke situaties over de openbare ruimte in de wijk bespreken? Dan kunt u bellen naar 14024 en vragen naar de heer Marcel Peters.

Contactgegevens bestemmingsplan Dukenburg

Website: nijmegen.nl/bestemmingsplandukenburg

Email: bestemmingsplandukenburg@nijmegen.nl

Bericht juni 2021

menu