‘Aldenhof rapport van Veilig Verkeer Nederland’

Het wijkplatform Aldenhof heeft samen met een verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland de verkeerssituatie in Aldenhof bekeken.

 

Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Hierbij de tekst van het rapport gemaakt door de verkeersdeskundige:

Situatie: de wijk Aldenhof ligt in het ZO-deel van de stad en wordt ontsloten door een rondweg binnen de wijk en twee ontsluitingspunten, aan de westzijde richting Rijksweg en aan de oostzijde richting Nijmegen-centrum.

 

Deze ontsluiting heeft het regime van een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h), terwijl de woonwijk voor het overige als een verblijfsgebied is gekwalificeerd (30 km/h). De ontsluitingsstructuur heeft een asfaltverharding en heeft aan weerszijden een in rood asfalt uitgevoerde fietssuggestiestroken. De rondweg is een rechthoek met volstrekt rechte wegen vrijwel zonder snelheid remmende maatregelen; in de vier hoeken zijn middenvelders aangebracht om te voorkomen dat de bochten door het autoverkeer worden afgesneden en men dan via de linker rijbaan rijdt.

Probleemstelling: er wordt op de rondweg veel te hard gereden, waardoor voor het fietsverkeer het veiligheidsheidsgevoel sterk afneemt en ook het oversteken als onveilig wordt ervaren.

Probleemanalyse: ook zonder meetgegevens is het duidelijk, dat op de rondweg (lange rechtstanden, asfalt doorgaans goed overzicht) hard wordt gereden, als dit wordt gerelateerd aan de verblijfsactiviteiten, zoals oversteken, de weg oprijden, (de)parkeren enzovoort. De Aldenhof is een vrij kleine wijk zonder doorgaand verkeer en zonder veel verkeer aantrekkende objecten en bijna alleen activiteiten, die passen binnen een 30 km/h-gebied. Het is daarom wenselijk dat voor de gehele buurt een 30 km/h-zone wordt ingesteld, dus inclusief de rondweg. Een consequentie hiervan zou zijn dat de rondweg zodanig zou moeten worden heringericht, dat 30 km/h door de weggebruikers als juist zou worden ervaren. Dit vraagt een forse investering, die niet op korte termijn te verwachten is, maar waar bij groot-onderhoud wel rekening moet worden gehouden. Het probleem aangaande de verkeersveiligheid, het te harde rijden, wordt daarmee grotendeels opgelost. Maar ook op de korte termijn zijn maatregelen nodig. Weliswaar wordt gesteld, dat de overschrijding van de maximale snelheid niet zo groot is, maar dat wordt gerelateerd aan de toegestane 50 km/h op de rondweg. Gezien de werkelijke beperkte functie van deze weg, vrijwel uitsluitend woongebied gerelateerd, zou de snelheid voor een veilige buurt niet hoger mogen zijn dan 30 km/h. Dit is dus vooralsnog niet te bereiken, maar moet voor de meest onveilige punten wel gewaarborgd zijn. Dit zijn vooral de concentratiepunten voor het oversteken, vooral van schoolkinderen. Aan de kinderen moet dan worden geleerd, dat zij op deze plaatsen oversteken. Een andere locatie, die aandacht behoeft, is De Lindenberg direct tegenover de buurtontsluiting naar de Stadsdijk. Hier is de verkeerssituatie gecompliceerder vanwege de bushalte. Als deze naar een locatie om de hoek zou kunnen worden verplaatst, dan ontstaat er voor de ingang van De Lindenberg ruimte voor een middengeleider en kan er per richting worden overgestoken. Aangezien het grootste deel van het verkeer uit de buurt zelf komt is er een goede mogelijkheid om met gedragsbeïnvloedende acties het verkeer tot langzamer rijden te bewegen. VVN kan u hierbij ondersteunen.

Standpunt wegbeheerder: het beleid van de gemeente aangaande de aanleg van verkeer remmende maatregelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door snelheidsmetingen. De metingen in Aldenhof hebben uitgewezen, dat de V85 niet veel afwijkt van de toegestane snelheid (50 km/h) en er daarom geen plannen zijn maatregelen te treffen in Aldenhof. Men ziet het advies van VVN met belangstelling tegemoet.

Conclusies en aanbevelingen Aldenhof is een woonbuurt waar in principe een 30 km/h regime van toepassing zou moeten zijn. De rondweg Aldenhof functioneert als een gewone buurtverzamelweg en de snelheid van het verkeer en de veiligheid zouden daarom ook als een 30 km/h-weg beoordeeld moeten worden. Vanuit deze visie is het duidelijk dat het verkeer op de Aldenhof onveilig hard rijdt en maatregelen hiertegen zeer gewenst zijn. Behalve fysieke maatregelen door de gemeente kunnen de bewoners met acties hun medebewoners attent maken op hun eigen – mogelijk onveilige- weggedrag.

Totstandkoming advies: dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door: H.J. Mulder Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Neder

Algemeen:

Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere factoren, zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor zover deze geen directe invloed hebben op de verkeersveiligheid – niet meegewogen;

– Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten verbonden;

– Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene verkeersveiligheid;

– Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de daaruit volgende ontwerprichtlijnen.

Bericht maart 2020

menu