‘Aardgasvrij Zwanenveld, verslag 11 december 2019’

Aardgasvrij Zwanenveld, werkgroep eigenaren 2e bijeenkomst op 11 december van 19.30 tot 21.30 uur in wijkcentrum de Grondel, Zwanenveld 90-85.

Verslag door Geert Jan van den Brand, gemeente Nijmegen.

Als vervolg van de avond op 7 november zaten op 11 december ca. 25 inwoners van Zwanenveld, allemaal eigenaar van een grondgebonden woning, bij elkaar in de Grondel. We hebben aan 3 tafels gewerkt aan een passende aanpak voor het verbeteren van je woning. Per tafel was er gespreksbegeleiding, door Anja Maas (projectleider Zwanenveld Leefbaar), Manon Karssen (wijkmanager Dukenburg) en Max Büchner (afstudeerder binnen team aardgasvrij) van de gemeente Nijmegen. In deze notitie is opgenomen 1. een verslag van de avond en 2. ingrediënten voor een aanpak voor woningisolatie 3. Ideeën voor de wijk. 4. Afspraken en acties

1 Verslag.

Geert Jan verwijst in het begin naar de bewonersavond van 24 oktober, de eerste werkgroep bijeenkomst van 7 november en de website van www.nijmegen.nl/aardgasvrij. Daarop staat de meest actuele informatie met betrekking tot het proces. Ook in de december editie van de Dukenburger is er aandacht voor het proces, onder de kop ‘concreet met de mensen aan de slag’.

De komende jaren werkt de gemeente Nijmegen met de partners (Liander, Bindkracht10, school, en anderen) en inwoners van Zwanenveld aan een plan om Zwanenveld in 2035 van het aardgas af te krijgen. De gemeente wil een brede aanpak, waarbij niet alleen aandacht is voor aardgas en techniek. Ze koppelt de opgave aan verbetering van buurten en wijken. Zowel op het gebied van leefbaarheid (sociale cohesie, kansen voor werk en opleiding) als uitwerking van (bouw)plannen in de wijk (wat gebeurt er bijvoorbeeld op het voormalig ROC terrein en het winkelcentrum?). En welke plannen hebben de woningcorporaties? Geert Jan noemt dit ‘meer dan aardgasvrij’, en probeert bij elke bijeenkomst ook aandacht te hebben voor deze brede aanpak.

In dit kader is het alvast leuk op te benoemen dat we in 2020 een belevingskaart Zwanenveld willen uitwerken, zoals dit jaar voor Tolhuis is gebeurd, zie pagina 29 van de Dukenburger van november 2019 (2019-8). Hoe precies, dat moet allemaal nog vorm krijgen. Maar de school en andere actieve bewoners krijgen hierin zeker een rol. Geert Jan schetst nog even de globale planning en licht de opties om het aardgas te vervangen toe: ander gas, all-electric en warmtenet. Die laatste optie is onderwerp van een onderzoek wat door een rijkssubsidie is mogelijk gemaakt (de proeftuin Dukenburg). Gemeente, woningcorporaties Portaal, Talis, Woonwaarts en Woongenoot en Liander en andere partijen onderzoeken de mogelijkheden om een warmtenet aan te leggen. Zwanenveld (is uitgekozen, omdat het een goede potentie heeft om een betaalbaar en duurzaam warmtenet te realiseren. Om als particulier eigenaar goed voorbereid te zijn op aardgasvrij is het belangrijk om meer informatie te hebben over de plannen van de gemeente. U kunt hier altijd vragen over stellen aan Geert Jan, en u kunt de website bezoeken, daarop staan al veel antwoorden op vragen die u mogelijk heeft. Daarnaast is het goed om u te verdiepen in uw eigen woning. Wat betaalt u jaarlijks aan gas en energie? Hoe kookt u? Hoe verwarmt u uw woning? Hoe komt het warm water in uw keuken en badkamer? En ook: is uw vloer, gevel en dak geïsoleerd. Heeft u al zonnepanelen en wat kunt u doen om energie te besparen. Misschien heeft u al stappen gezet en wilt u dat delen met uw buren. Vaak is het nadenken over je woning ook gekoppeld aan andere vragen: misschien wilt u uw keuken of badkamer vernieuwen, of wilt u een ruimte toevoegen. U kunt al enige tijd gebruik maken van een service van de gemeente Nijmegen, een adviesgesprek bij het ‘Loket Duurzaam Wonen plus’, via aardgasvrij@nijmegen.nl Dit loket was ook aanwezig bij de bijeenkomst van 24 oktober in de Prins Mauritsschool. Geert Jan heeft op 12 december 2019 al een aantal nuttige verwijzingen doorgemaild. Ten eerste; het stappenplan van Milieu Centraal waarnaar wij verwijzen via aardgasvrij Nijmegen. En daarnaast een aanpak voor particuliere woningen die uitgewerkt is in een consortium met o.a. Bureau Bouwhulp. Natuurlijk is in de groep ook opgemerkt dat het nodig is om meer duidelijkheid te krijgen over welke warmtebron (in Zwanenveld het aardgas gaat vervangen. Hoe staat het er voor met het warmtenet. Geert Jan zal met de collega’s en partners overleggen wanneer in het komend jaar 2020 een goed moment is om een (middag en) avond te organiseren met informatie over het warmtenet. Ook vraagt u zich af hoe e.e.a. betaald moet worden, wat zijn financieel verstandige keuzes, en is er subsidie, of kunt u tegen een gunstig tarief lenen?

2. Spoor 1 buurtaanpak:

Nodig Geert-Jan uit in uw buurt: in januari of februari 2020! Aan de slag met buurtgroepjes. Omdat de woningen in Zwanenveld gegroepeerd zijn is het mogelijk om 4 à 5 deelgroepen (te maken met vergelijkbare woningtypen. Per woningtype kunnen we een collectief advies aanbieden, een stappenplan voor uw woningtype. De gemeente heeft op 23 december 2019 een subsidie toegekend gekregen voor dit soort adviezen. Dit is subsidie voor de hele stad, niet alleen voor Zwanenveld. U kunt samen met de gemeente meedenken hoe dit advies wordt ingevuld, wij kunnen bij de inzet rekening houden met uw behoefte. Er is in 3 groepen gewerkt aan een plan van aanpak: groep 1 Anja, met 63e en 66e straat, groep 2 Max met 38e /75e en 44e straat en groep 3 Manon met Calimero en Dura.

Nodig Geert Jan uit!

Per woningtype is het goed om eerder genoemde vragen in te gaan vullen. Wat is er al gedaan, wat kan ik doen om energie te besparen (makkelijke acties), welke investeringen zijn verstandig en in welke volgorde. Sommige buurtgroepen geven aan dat het nog niet meevalt om voldoende mensen (jong en oud) bij de opgave betrokken te krijgen. Geert Jan wil elke buurtgroep helpen om goed op gang te komen. Hij spoort elke groep aan om hem in januari of februari uit te nodigen in hun eigen buurt, liefst met een concrete vraag: ‘neem een warmtecamera mee’, of ‘kom nog eens uitleggen hoe het zit met aardgasvrij’

Aanpak per buurt

Uit de eerste gespreksronde komt naar voren dat elke buurt op zijn eigen manier begint aan een aanpak. De 63e en 66e gaat per woning in beeld brengen wat de bewoners al gedaan hebben. De 75e /38e wil graag leren van de aanpak van de Aegon huurwoningen en wil weten hoe ze meer mensen (met name de jeugd kunnen bereiken). Ook in de 16e straat (Paul) begint het met in beeld brengen hoe de woningen erbij staan, en kijken of er geleerd kan worden van bewoners die al veel gedaan hebben. De Calimero woningen met asbest leien dakbedekking heeft een extra uitdaging, het asbest vervangen en isoleren. Michael Thunissen heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld, verderop in de stad is Jeen de Vries hier mee bezig, mogelijk kunnen zij elkaar helpen. Voor de Dura woningen (Sanja) is de vraag hoe dit woningtype nog beter te isoleren is. Een begin kan zijn om eens met de warmtecamera rond te gaan. Zowel voor Calimero als Dura geldt dat in deze buurten de betrokkenheid bij de opgave niet hoog is. Een warmtecamera actie zou kunnen helpen, maar er wordt ook gedacht aan een energiecoach of voorzieningencoach voor mensen in deze buurten die extra zorgen hebben over de betaalbaarheid van de woning, los van de uitdaging energie besparen en aardgasvrij. In de 40e zitten particuliere eigenaren tussen huurbezit van Portaal, Frank gaat de particuliere eigenaren benaderen en nodigt Geert Jan een keer uit voor een gesprek met deze eigenaren. Geert Jan gaat op 8 januari 2020 met Portaal en Talis in gesprek over een buurtaanpak voor de huurwoningen.

3. Ideeën voor de wijk

Onder de noemer ‘meer dan aardgasvrij’ hebben de tafels nagedacht over mogelijke verbeteringen van hun wijk. Een impressie van die ronde vindt u in de bijlage ‘ Er zijn vooral ideeën genoemd voor de openbare ruimte. Er werden ook zorgen uitgesproken over het beheer van de openbare ruimte.

4. Afspraken en acties

Per buurtje gaat de groep aan de slag met eigen acties. En Geert Jan wordt uitgenodigd voor een gesprek of activiteit met de buurt: g.van.den.brand@nijmegen.nl of 06-2044 7865 Ook als er tekeningen of andere informatie nodig is, graag Geert Jan benaderen. Geert Jan bespreekt de aanpak voor de buurtjes met huurwoningen met Talis, Portaal, Woonwaarts en Woongenoot en koppelt dit terug. Geert Jan gaat bekijken of de wijkanalyse informatie (de A3 mappen) beschikbaar kan komen voor de actieve buurtgroepen. Na de bezoeken aan de buurtjes plan ik in maart graag een nieuwe werkgroep bijeenkomst. En afhankelijk van de behoefte en ontwikkelingen organiseren we een thema avond over het warmtenet.

Op 19 februari 2020 van 16.30 tot 19.00 uur sluit ik aan bij de pop up activiteit van Leefbaar Zwanenveld voor de straten 73/74/75 in de Vlechting. Op 25 maart 2020 van 16.30 tot 19.00 uur staan we in/bij de Prins Mauritsschool voor de straten 23 t/m 27 (aankondiging volgt per straat met flyer enz.).

Bericht januari 2020

menu