’10 jaar geleden in de Dukenburger’

Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Dukenburg

“Eens een Dukenburger altijd een Dukenburger”

Dat riep een bewoonster van Dukenburg op een informatiebijeenkomst wonen, zorg en welzijn voor ouderen in dit stadsdeel. Op 17 januari 2012 waren ruim 110 bewoners van Dukenburg naar de bijeenkomst gekomen.

Wethouders Kunst en Frings kwamen met vertegenwoordigers van woningcorporaties en zorginstellingen vertellen wat zij samen denken te gaan doen aan het op peil brengen van de voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Het doel is dat de Dukenburger in eigen wijk oud kan worden, ook als zorg nodig is. Wethouder Kunst onderstreepte dit in haar inleiding en concludeerde dat we elkaar daarbij hard nodig hebben. Bewoners spraken hun teleurstelling uit dat na jaren van praten er nog niets is gebeurd in Dukenburg. Ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen. Dat is een wens van veel mensen. Daarvoor is dan wel nodig dat woningen voor ouderen met beperkingen geschikt zijn en er ook zorg aan huis kan worden gegeven. De bestaande woningen voor ouderen (zoals De Doekenborg en De Orangerie) voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Volgens de gemeente moeten er in Dukenburg 500 zorgwoningen bijkomen, waarvan 135 voor beschermd wonen. Bewoners vrezen dat de geschikte woningen voor hen te laat komen en zij Dukenburg moeten verlaten.

  Solidair, Samen en Solide. Dat zijn kernwoorden van het verhaal van Wethouder Bert Frings over de ontwikkelingen bij zorg en welzijn in Nederland. De zorg wordt betaald uit zorgverzekeringen, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente heeft de uitvoering van de WMO overgekregen van het Rijk. Het gemeentebestuur wil van standaardoplossingen naar maatwerk toe, terwijl de beschikbare budgetten kleiner zijn geworden. Daarom is het belangrijk dat de regels flexibel toegepast kunnen worden en de schotten tussen budgetten verdwijnen. Ook is het van belang dat buurtbewoners meehelpen zorg te leveren aan wie het nodig heeft. In Dukenburg zijn daarvoor al verschillende initiatieven: zorgzame buurt, gewoon meedoen, Dromen over Dukenburg, Dunya en de Beursvloer in de wijk. De gemeente wil de zorg wijksgewijs organiseren en denkt daarbij aan sociale wijkteams. Hierin komen verschillende functies, waarvoor mensen worden gezocht bij diverse organisaties als woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, zoals Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG), Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen en Tandem. Bert Frings wil aansluiten bij bestaande initiatieven in Dukenburg. Kortom, de wens van alle partijen is de zorg dichter bij huis te organiseren.

Beschermd wonen in contact met de buurt. De ZZG presenteerde een alternatief voor de grote verpleeghuizen. Verspreid over de wijken zouden kleinere woongebouwen kunnen komen met daarin een buurtkamer. Hier kunnen hulpbehoevende bewoners elkaar, maar ook andere buurtbewoners ontmoeten. De opzet is gericht op behoud van bestaande sociale netwerken en de inzet van informele zorg.

Bewoners vroegen wanneer er waar gebouwd gaat worden. Concrete bouwplannen zijn er nog niet. Wel denkt WoonGenoot aan het geschikter maken van woningen in de Meiberg voor mensen die meer zorg nodig hebben. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid op de plaats van de voormalige basisschool De Horizon in de Meijhorst een project voor beschermd wonen te bouwen. Talis bekijkt de haalbaarheid om op de plaats van de Prins Mauritsschool zorgwoningen te bouwen. Ook Woonzorg, als eigenaar van De Doekenborg, bestudeert mogelijkheden voor nieuwe zorgwoningen in Dukenburg, die aan de eisen van deze tijd voldoen. Het maisonnettegebied in Malvert is voor Standvast Wonen een plek waar zij misschien zorgwoningen gaat bouwen. De corporaties zeiden graag zorgwoningen te willen bouwen en hierin te willen investeren. Bewoners drongen er op aan alle zeilen bij te zetten om het tekort aan zorgwoningen snel te verminderen. Hun motto luidde: “geen woorden maar daden.” Ook pleitten zij ervoor dat zorgwoningen in Dukenbug vooral beschikbaar zijn voor de Dukenburgers zelf.

Bericht uit de Dukenburger nummer 1-2012 en u mag zelf invullen of en zo ja wat er veranderd is sinds die tijd…

menu